מודל FTE

Flow to Equity – מודל להערכת שווי של חברה בשיטת היוון תזרים המזומנים הישיר להון (E).

לפי השיטה הנפוצה של ה DCF מעריכים את ה Free cash flow to the firm (FCFF) באמצעות חישוב תזרימי מזומנים עתידיים המהווים רווח תפעולי חזוי לפני פחת ומימון ובניכוי CAPEX והוצאות מס צפויות בתוספת התאמות של השינויים בהון החוזר. הבסיס לשימוש בשיטה הזו הוא כי מינוף החברה הינו קבוע ומשתמשים ב WACC (מחיר ההון המשוקלל של החברה) כשיעור להיוון.

כאשר המינוף אינו קבוע, לעיתים נאות וקל יותר להשתמש בגישת FTE. מודל FTE מבוסס על השיטה הנפוצה של ה- DCF עם התאמות מסויימות:

  • בחישוב תזרים המזומנים החזוי יש לכלול גם הוצאות ריבית (לפני חישוב הרווח לצרכי מס) ובנוסף להתאמות הרגילות של השינויים בהון החוזר יש לכלול גם התאמה בגין גיוס חוב (תזרים חיובי) או פרעון של חוב פיננסי (תזרים שלילי).
  • נכסים עודפים – אם יש נכס (התחייבות) שלא הובאו בחשבון בתחזית יש להוסיף לתוצאה. לגבי התחייבויות פיננסיות, היות שהנחנו שהן נפרעות/מגולגלות כחלק מהתחזית, אין להביא אותן בחשבון כהתחייבות עודפת.
  • ריבית להיוון  – מחיר ההון של החברה (Ke)  ולא WACC (מחיר הון משוקלל המגלם את המינוף של החברה).