מאזן ודוח רווח והפסד

חלק א’-כללי

מאזן
המאזן, או בשמו הרשמי – דוח על המצב הכספי, הינו דוח המשקף את מצבה הכספי של חברה ליום מסוים (בדרך כלל ליום 31 בדצמבר של כל שנה). המאזן מציג את יתרות נכסי התאגיד, התחייבויותיו ואת ההון שלו.

הגדרות רלבנטיות:נכס”- משאב כלכלי הניתן למדידה אשר ממנו עשוי התאגיד להפיק הטבות כלכליות בעתיד. לדוגמה, מזומן, מכונות ומבנים. “התחייבות”- מחויבות בהווה של התאגיד להקריב בעתיד הטבות כלכליות. לדוגמה, הלוואות מבנקים ואשראי מספקים. “הון”- עודף הנכסים על ההתחייבויות של התאגיד. ההתחייבויות וההון מייצגים, למעשה, את הזכויות על נכסי החברה תוך הבחנה בין זכויות נושים (התחייבויות) לבין זכויות בעלי מניות (הון). שלושת המרכיבים הללו של המאזן מכונים “סעיפים/חשבונות מאזניים”.

דוח רווח והפסד
דוח רווח והפסד משקף במונחים כספיים את תוצאות הפעילות של החברה במהלך תקופה מסוימת (בדרך כלל שנה) בשונה ממאזן שמייצג, כאמור, את המצב הכספי ליום מסוים. לפיכך, בדוח רווח והפסד מרוכזות כל ההכנסות וההוצאות של החברה במהלך התקופה. ההכנסות מייצגות כניסה פנימה של משאבים כלכליים כתוצאה מהפעילות העסקית של החברה. לדוגמה, הכנסות ממכירת מוצרים. ההוצאות מייצגות יציאה החוצה של משאבים כלכליים (או התהוות של התחייבות) כתוצאה מהפעילות העסקית. לדוגמה, עלות המוצרים שנמכרו ועלויות שכר. שני המרכיבים הללו של דוח רווח והפסד מכונים “סעיפים/חשבונות תוצאתיים”.

חלק ב’-מבנה הדוחות

מאזן

המאזן מורכב מנכסים, התחייבויות והון. צד הנכסים (המכונה צד “האקטיב”) מייצג את המשאבים הכלכליים של החברה ליום המאזן. צד ההתחייבויות וההון העצמי (שמכונה צד “הפאסיב”), מייצג את זכויות בעלי החוב ובעלי ההון לאותו מועד במשאבים אלה. בהתאם לכך, סה”כ צד “הפאסיב” צריך להיות זהה לסה”כ צד “האקטיב” ומכאן גם נגזרת המשוואה החשבונאית. להלן דוגמה למבנה מאזן:

להלן פירוט הסעיפים העיקריים הנכללים במאזן:

“רכוש שוטף”- כולל את כל הנכסים שמימושם צפוי במשך שנה אחת או במשך מחזור תפעולי אחד, כמאוחר שבהם. הרכוש השוטף כולל בין היתר:

  • מזומנים-הנכס הנזיל ביותר מבין כלל הנכסים במאזן.
  • חייבים-כגון לקוחות, שטרות לקבל ואחרים.
  • מלאי- מוצרים שמוחזקים לצורכי מכירה במהלך העסקים הרגיל או חומרי גלם לייצור מוצרים.

רכוש קבוע”- נכסים מוחשיים אשר מוחזקים לשימוש בייצור או למתן שירותים (כדוגמת מכונה) או מושכרים לאחרים (כדוגמת מבנה להשכרה) או לצרכים מנהליים (כדוגמת רכבים ומבנה הנהלה) כאשר משך השימוש בהם ארוך משנה. יודגש כי משך השימוש ברכוש קבוע ארוך משנה ואינו מיועד למהלך העסקים השוטף, בשונה מרכוש שוטף. לצורך ההמחשה, מכונות לייצור נעליים במפעל לייצור נעליים הינן רכוש קבוע, ואילו הנעליים המיוצרות הינן מלאי (רכוש שוטף). “רכוש אחר”- כולל נכסים בלתי מוחשיים, דהיינו, נכסים חסרי מהות פיזית. לדוגמה, פטנטים שנרכשו. “התחייבויות שוטפות”-התחייבויות אשר צפויות להיפרע בתקופת המחזור התפעולי של החברה, או צפויות להיפרע בשנה הקרובה. למשל, משיכת יתר, אשראי שוטף מספקים. “התחייבויות לזמן ארוך”-התחייבויות אשר צפויות להיפרע לאחר תום שנה אחת מתאריך המאזן. למשל, הלוואות לזמן ארוך מבנקים, אגרות חוב וכדומה. “הון”- הון מייצג את זכויות בעלי המניות.  ההון מורכב מהשקעת בעלי המניות (הון מניות ופרמיה) ומהרווחים שנצברו וטרם חולקו כדיבידנד לבעלי המניות (עודפים).

דוח רווח והפסד

להלן דוגמה למבנה דוח רווח והפסד:

להלן פירוט הסעיפים העיקריים הנכללים בדוח רווח והפסד:

“הכנסות/ מכירות” – סעיף זה מייצג את ההכנסות של החברה מהפעילות העיקרית שלה. בחברה שמוכרת מוצרים נהוג להשתמש במונח “מכירות”, בעוד בחברה שמספקת שירותים נהוג להשתמש במונח “הכנסות”.
“עלות הכנסות/ מכירות” – סעיף זה מייצג את ההוצאות הישירות שהתהוו לחברה ביצירת ההכנסות/ המכירות. בחברה מסחרית עלות המכירות כוללת בעיקר את עלות המוצרים שנמכרו. בחברה יצרנית עלות המכירות כוללת בעיקר כוללת את עלות הייצור של המוצרים שנמכרו.
הוצאות מכירה ושיווק” – סעיף זה מייצג את ההוצאות שנבעו לחברה במהלך התקופה ממכירה ושיווק, לדוגמה, עלויות פרסום ועמלות ששולמו לסוכני מכירה.
הוצאות הנהלה וכלליות”- סעיף זה מייצג את ההוצאות הקבועות שנבעו לחברה במהלך התקופה שלא ניתנות לייחוס באופן ישיר למכירות, לדוגמה, הוצאות שכר מנהלים, דמי שכירות מבנה הנהלה, פחת כלי רכב של מנהלים.
הוצאות מימון”- סעיף זה מייצג את ההוצאות שנבעו לחברה במהלך התקופה כתוצאה ממימון הפעילות, לדוגמה, הוצאות ריבית בגין הלוואות.
“מסים על הכנסה”- סעיף זה מייצג את ההוצאות שהתהוו לחברה במהלך התקופה בגין מס חברות מכוח פקודת מס הכנסה . כמו כן, דוח רווח והפסד כולל שלושה סיכומים כדלקמן:
“רווח גולמי”- מייצג את ההפרש בין ההכנסות/ המכירות ועלות ההכנסות/ המכירות.
רווח תפעולי”- מייצג את ההפרש בין רווח גולמי וההוצאות התפעוליות (הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מכירה ושיווק). “רווח נקי (הפסד)” – מייצג את סך התוצאות הכספיות של החברה ומשקף את התשואה של בעלי המניות במהלך התקופה.

חלק ג’ – הרישום החשבונאי

הרישום החשבונאי נחלק לארבעה שלבים עיקריים, כדלקמן:

  1. רישום פקודות יומן במערכת הנהלת חשבונות.
  2. עריכת כרטיסי T.
  3. עריכת מאזן בוחן.
  4. עריכת דוחות כספיים.

שלב – רישום פקודות יומן במערכת הנהלת חשבונות

רישום פקודת יומן מתחיל בזיהוי אירוע כלכלי שהתרחש בתאגיד כגון:מכירת טובין, נתינת שירותים, רכישת מלאי וחומרי גלם, תשלומי שכר, רכישת מכונות וציוד, נטילת הלוואות וכדומה, מדידת האירוע הנ”ל וכימותי למונחים כספיים. לאחר זיהוי וכימות האירוע, יש לרשום את הביטוי הכספי של האירוע במערכת הנהלת חשבונות. הרישום במערכת הנהלת החשבונות מתבצע בצורה כרונולוגית דהיינו, על פי זמן האירוע. כל רישום בהנהלת החשבונות חייב להתבצע תוך הקפדה על המשוואה החשבונאית הבסיסית (נכסים =התחייבויות +הון עצמי), כך שכל פקודה במערכת חייבת להיות מאוזנת. לדוגמה, אם נכס אחד גדל, כגון מכונה, נכס אחר קטן, כגון, מזומנים, או גדלה התחייבות, כגון נטילת הלוואה. לצורך הרישום החשבונאי צד האקטיב במאזן מוגדר כצד “חובה” וצד הפאסיב מוגדר כצד “זכות”.  כמו כן, המונח “זכות” הינו הופכי למונח “חובה” ולהפך, בדומה לפלוס ומינוס במתמטיקה (לדוגמה גידול בנכס הינו בחובה וקיטון בנכס הינו בזכות). לאור העובדה כי הרווח הנקי של החברה מצטרף ליתרת העודפים במאזן שהינה בצד הזכות, הרי שכל הכנסה הינה בזכות וכל הוצאה הינה בחובה. החשבונות המשתתפים בתהליך הרישום החשבונאי הינם חמישה:

  • חשבונות מאזניים: נכסים, התחייבויות והון עצמי
  • חשבונות תוצאתיים: הכנסות והוצאות.

ניתן לסכם, את אופן הרישום החשבונאי של כלל הפעולות המשפיעות על חמשת החשבונות דלעיל באופן הבא:

חובה זכות
נכסים גידול קיטון
התחייבויות קיטון גידול
הון עצמי קיטון גידול
הכנסות/הוצאות הוצאות הכנסות

 

להלן דוגמאות לרישום של פקודות יומן בגין פעולות כלכליות נפוצות:

1. השקעת בעלים (גידול בנכס אל מול גידול בהון העצמי)
בעלי החברה השקיעו בחברה 100,000 ש”ח במזומן תמורת הנפקת מניות 100,000 מניות רגילות.

ח’ מזומן 100,000
ז’ הון מניות 100,000

2. נטילת הלוואה (גידול בנכס אל מול גידול בהתחייבות)
החברה נטלה הלוואה מבנק בסך של  50,000 ש”ח.

ח’ מזומן 50,000
ז’ הלוואה מבנק 50,000


3. רכישת מלאי במזומן (גידול בנכס אחד אל מול קיטון בנכס אחר)
החברה רוכשת מלאי כנגד מזומן בסכום של 15,000 ש”ח.

ח’ מלאי 15,000
ז’ מזומן 15,000


4. רכישת מלאי באשראי (גידול בנכס אל מול גידול בהתחייבות)
החברה רוכשת מלאי כנגד אשראי ספקים, בסכום של 18,000 ש”ח.

ח’ מלאי 18,000
ז’ ספקים 18,000

5. מכירת מלאי (הוצאה אל מול קיטון בנכס, גידול בנכס אל מול הכנסה)
החברה מוכרת מלאי שעלותו 15,000 ש”ח תמורת 20,000 ש”ח במזומן.

ח’ עלות מכר 15,000
ז’ מלאי 15,000
ח’ מזומן 20,000
ז’ מכירות 20,000


6. רכישת רכוש קבוע במזומן (גידול בנכס אחד אל קיטון בנכס אחר)
החברה רוכשת מכונה תמורת  1,000,000 ש”ח במזומן.

ח’ מכונה (רכוש קבוע) 1,000,000
ז’ מזומן 1,000,000

 

7. תשלום הוצאות במזומן (רישום הוצאה אל מול קיטון בנכס)
החברה משלמת הוצאות שכר וכלליות שהתהוו השנה בסך של  500,000 ש”ח במזומן.

ח’ הוצאות שכר וכלליות (הנהלה וכלליות) 500,000
ז’ מזומן 500,000


8. מיסים שטרם שולמו (רישום הוצאה אל מול גידול בהתחייבות)
לחברה התהוו הוצאות מס בסך של 100,000 ש”ח שטרם שולמו עד תום השנה.

ח’ הוצאות מיסים 100,000
ז’ זכאים- רשויות המס 100,000


9. הוצאות לשלם (רישום הוצאות אל מול גידול בהתחייבות)
לחברה התהוו הוצאות חשמל בגין מבנה ההנהלה לחודשים נובמבר ודצמבר בסך של 25,000 ש”ח שטרם שולמו ליום המאזן.

ח’ הוצאות חשמל (הנהלה וכלליות) 25,000
ז’ הוצאות לשלם/זכאים (התחייבות זמן קצר) 25,000


10. הוצאות מראש (גידול בנכס אחד אל מול קיטון בנכס אחר)
ביום 31.12 משלמת החברה לחברת הביטוח סך של  50,000 ₪ במזומן, כפרמיית ביטוח עבור שנה הבאה.

ח’ הוצאות מראש  50,000
ז’ מזומן  50,000

 

שלב II – עריכת כרטיסי T
לאחר השלב של רישום פקודות היומן שנעשה במהלך השנה, הפקודות מועתקות במערכת הנהלת החשבונות לכרטיסי T. למעשה, הנהלת החשבונות מורכבת מכרטיסי חשבון כאשר לכל סעיף שלגביו קיימת התייחסות בפקודת היומן נפתח כרטיס כגון: מכירות, ספקים, מזומן וכדומה. לכל כרטיס יש צד “חובה” וצד “זכות”. ניתן לחלק את כלל כרטיסי ה-T לשני סוגים:

1. כרטיסים מאזניים- כרטיסי נכסים, התחייבויות והון. כרטיסים אלה הינם מצטברים ולכן לכרטיסים אלה עוברת יתרת הסגירה של שנה קודמת כיתרת פתיחה של השנה הנוכחית.

2. כרטיסים תוצאתיים- כרטיסי הכנסות והוצאות. כל כרטיס תוצאתי מתחיל מאפס בכל תקופה.

דוגמה
חברת שקד הוקמה ביום 01.01.17, להלן פעולות שביצעה החברה במשך שנת 2017:

ביום ה-1.1 השקיעו הבעלים 90,000 ₪ במזומן, כנגד הנפקת הון מניות.
ביום 2.1 רכשה החברה מכונה במזומן בסך של 30,000 ₪. אורך חיי המכונה הינו 5 שנים.
ביום ה-2.1 רכשה החברה סחורות מספקים תמורת שיק ע”ס 30,000 ₪.
ביום ה-1.4 מכרה החברה מלאי שעלותו 5,000 תמורת 15,000 ₪, כנגד אשראי לקוחות.
ביום ה-1.8 שילם לקוח 2,000 ₪ מתוך חובו לחברה.

שלב א’- פקודות יומן:

ח’ מזומן 90,000
ז’ הון מניות 90,000
ח’ מכונה 30,000
ז’ מזומן 30,000
ח’ הוצאות פחת 6,000     = 5 / 30,000
ז’ מכונה 6,000
ח’ מלאי 30,000
ז’ ספקים 30,000
ח’ לקוחות 15,000
ז’ מכירות 15,000
ח’  עלות מכירות 5,000
ז’  מלאי 5,000
ח’ מזומן 2,000
ז’ לקוחות 2,000

 

שלב ב’- הכנת כרטיסי T:    

 

שלב III– עריכת מאזן בוחן

כל יתרות הסגירה של כרטיסי ה-T (הן הכרטיסים המאזניים והן הכרטיסים התוצאתיים), מרוכזים בדוח ביניים הנקרא “מאזן בוחן”. במאזן הבוחן רשומות יתרות הנכסים וההתחייבויות וההון העצמי לסוף השנה למעט יתרת העודפים שרשומה לתחילת השנה והן כל ההכנסות וההוצאות במהלך השנה.

לצורך ההמחשה, בנתוני הדוגמה לעיל להלן מאזן הבוחן:

חובה זכות
מזומן 62,000
לקוחות 13,000
מלאי 25,000
מכונה 24,000
ספקים 30,000
הון מניות 90,000
עודפים י.פ. 0
מכירות 15,000
עלות המכר 5,000
הוצאות פחת 6,000  
135,000  135,000

 

שלב IV– הכנת דוחות כספיים

סופו של תהליך הנהלת החשבונות הוא עריכת הדוחות הכספיים. לצורך הנוחות, עורכים ראשית את
דוח רווח והפסד בכדי לחשב את הרווח הנקי שמצטרף ליתרת העודפים במאזן.

דוגמה