מונחים

אדם או בן משפחה קרוב של האדם קשור לישות המדווחת

אם הוא: א. בעל שליטה או שליטה משותפת על הישות המדווחת; ב. בעל השפעה מהותית על הישות המדווחת; או ג. הוא אחד מאנשי המפתח בהנהלה של הישות המדווחת או של החברה האם של הישות המדווחת;

אופציה שמוענקת מחדש

אופציה חדשה למניה המוענקת כאשר נעשה שימוש במניה לתשלום מחיר המימוש של אופציה קודמת למניה.

אופציות מכר על מניות רגילות

חוזים המקנים למחזיק את הזכות למכור מניות רגילות במחיר מוגדר במהלך תקופה מוגדרת. (PUT Option).

אופציית פאנטום

מכשיר חוזי באמצעותו מקנה החברה לצד שכנגד את הזכות לקבלת מזומן בגובה עליית הערך של מספר קבוע של ניירות ערך שלה, וזאת תוך תקופת זמן קצובה או בקרות אירוע, כפי שנקבעו בתנאי המכשיר. מכשיר מקובל במסגרת תשלום מבוסס מניות לעובדים.

אופציית רכש

מכשיר חוזי באמצעותו מקנה החברה לצד שכנגד את הזכות לרכוש ממנה מספר ניירות ערך תמורת תוספת מימוש (פרמיה) ובמהלך תקופה קצובה, כפי שנקבעו בתנאי המכשיר. (CALL Option).

אורך חיים כלכליים

הוא: א. התקופה שבמהלכה צפוי כי הנכס יהיה ניתן לשימוש כלכלי על ידי משתמש אחד או יותר; או ב. הסכום של יחידות ייצור או יחידות דומות שצפויות להתקבל מהנכס על ידי משתמש אחד או יותר.
פוסטים העוסקים ב-אורך חיים כלכליים

אורך חיים שימושיים

בהתייחס לרכוש קבוע, הוא: א. פרק הזמן שלאורכו חזוי שנכס יהיה זמין לשימוש על ידי ישות, או ב. מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות, שחזוי שיושגו מהנכס על ידי ישות. בהתייחס לחכירות, הוא אומדן התקופה הנותרת, מתחילת תקופת החכירה, ללא הגבלות על ידי תקופת החכירה, שבמהלכה הישות צפויה לצרוך את ההטבות הכלכליות הטבועות בנכס.

אזהרת רווח

אזהרת רווח (Profit Warning) היא הודעה של חברה נסחרת למשקיעים על כך שהיא עלולה לא לעמוד בתחזית הרווח שלה. מאחר ותחזיות רווח אינן דבר מקובל בשוק ההון הישראלי, אזהרות הרווח בישראל מתייחסות על פי רוב למצבים שבהם ידוע לחברה על הפסד משמעותי שצפוי להירשם בדוחות הכספיים הקרובים.

איחוד העניין

טיפול חשבונאי שמקורו בתקינה החשבונאית האמריקאית, לפיו במקרים מסויימים של צירוף עסקים תחת אותה שליטה, הנכסים וההתחייבויות של הישות הנרכשת יוכרו לראשונה בדוחות הכספיים (המאוחדים) של הישות הרוכשת לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים (המאוחדים) של בעל השליטה ערב עסקת צירוף העסקים. (As Pooling).

איחוד יחסי

טיפול חשבונאי אשר היה נהוג בעבר בהשקעה בחברה הנשלטת במשותף (שהשליטה בה מעוגנת בהסכם, לפיו ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות אסטרטגיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף). בהתאם לכך, מכירה החברה השולטת במשותף בדוחותיה הכספיים בחלקה היחסי בהכנסות, בהוצאות, בנכסים, בהתחייבויות ובתזרימי המזומנים של החברה הנשלטת במשותף.