מונחים

אילוץ העלות על דיווח כספי שימושי

עלות היא אילוץ גורף על המידע שניתן לספקו בדיווח כספי. דיווח מידע כספי מטיל עלויות, וזה חשוב שאותן עלויות יהיו מוצדקות על ידי התועלות של דיווח אותו מידע. ביישום אילוץ העלות, יש לשקול האם סביר שהתועלות של דיווח מידע מסוים יצדיקו את העלויות שיתהוו בכדי לספק מידע זה ולהשתמש בו.

אירוע מבוטח

אירוע עתידי לא ודאי המכוסה על ידי חוזה ביטוח היוצר סיכון ביטוח.

אירוע מחייב

אירוע שיוצר מחויבות משפטית או משתמעת שכתוצאה ממנו אין לישות חלופה מציאותית לסילוק המחויבות.

אירועים לאחר תקופת הדיווח

אירועים, חיוביים או שליליים, המתרחשים בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך בו מאושרים הדוחות הכספיים לפרסום. ניתן לזהות שני סוגים של אירועים: א. אירועים המספקים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת הדיווח (אירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח) וכן ב. אירועים המצביעים על תנאים שנוצרו לאחר תקופת הדיווח (אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר תקופת הדיווח).

אמות מידה פיננסיות

תנאים הנקבעים בין נותני ומקבלי אשראי במסגרת הסכם למתן אשראי, אשר במידה ומופרים מעניקים למלווה זכות לפרעון מידי של ההלוואה. (Covenants).
פוסטים העוסקים ב-אמות מידה פיננסיות

אנטי-דילול

עלייה ברווח למניה או ירידה בהפסד למניה הנובעת מהנחה שמכשירים הניתנים להמרה הומרו, שאופציות או כתבי אופציה מומשו, או שמניות רגילות הונפקו עם התקיימותם של תנאים מוגדרים.

אנרון

חברת אנרגיה אמריקאית שקרסה בשנת 2001. הנהלת החברה ניצלה פרצות בתקינה החשבונאית האמריקאית, ובאמצעות הקמת ישויות וגופים חוץ מאזניים שלא איחדה "העלימה" מדוחותיה הכספיים נכסים בעייתים, התחייבויות והפסדים. קריסתה המהירה של החברה במצב שבו הוסתר מצבה האמיתי בפני המשקיעים הביאו להפסדי ענק. מקרה זה הוביל לפירוק משרד רואי החשבון המבקר של אנרון, ארתור אנדרסן, זאת על חלקם באי-גילוי התרמית.

אנשי מפתח בהנהלה

האנשים שיש להם סמכות ואחריות לתכנון פעילויות הישות, להכוונתן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיפין, לרבות דירקטור כלשהו (פעיל או לא פעיל) של ישות זו.

אסיף

ההפרדה של תוצרת מנכס ביולוגי או ההפסקה של תהליכי החיים של נכס ביולוגי.

אפקטיביות גידור

המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר, שניתן לייחס לסיכון המגודר, מקוזזים על ידי שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר המגדר.