מונחים

באזל 1-3

דרישות רגולטוריות בינלאומיות העוסקות בניהול סיכונים של גופים בנקאיים. קושרות בין הלימות ההון של הבנק למידת הסיכון של ההלוואות שהוא מעניק.

בדיקת השלמות המספקת של ההתחייבות

הערכה אם צריך להגדיל את הערך בספרים של התחייבות ביטוחית (או אם צריך להקטין את הערך בספרים של עלויות רכישה נדחות קשורות או של נכסים בלתי מוחשיים קשורים), בהתבסס על בחינה של תזרימי מזומנים עתידיים.

בזק

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מספקת שירותי טלפון ואינטרנט. הוקמה ב- 1980.בשנת 2015 רכשה בזק מיורוקום את יתרת המניות של YES. מהלך זה מהווה את אחת מעסקות בעלי העניין המורכבות והרגישות ביותר שנעשו בישראל. העסקה כללה, מעבר לתשלום הבסיסי, גם שתי תמורות משתנות.
פוסטים העוסקים ב-בזק

ביאורים

כוללים מידע בנוסף למידע שמוצג בדוח על המצב הכספי, בדוח (בדוחות) על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, בדוח על השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים. ביאורים מספקים תיאורים מילוליים ופירוטי משנה לפריטים שמוצגים באותם דוחות, ומידע לגבי פריטים שאינם כשירים להכרה באותם דוחות.

ביטוח ישיר

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר") - החברה פעילה בעסקי הביטוח בישראל (ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות). החברה מקיימת, כחלק מהתפיסה האסטרטגית שלה, קשר ישיר עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, ללא תיווך של סוכני ביטוח.

ביטקוין

מטבע ממוחשב ומובזר.להבדיל מכסף מסורתי, הביטקוין הוא מטבע עצמאי לחלוטין שאינו תלוי בגוף מרכזי. במקום זאת, ביטקוין הוא רשומה בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים" (בלוקצ'יין), ניתן לנהל/להשתמש בו בעזרת תוכנה המכונה "ארנק". מערכת הביטקוין היא מערכת המבטיחה שהתשלומים יתבצעו באופן תקין כך שסכום שהועבר בתשלום אכן נגרע מארנק המקור והתווסף לארנק היעד. הביטקוין אינו מופק או מנוהל על ידי ממשלה או בנק מרכזי של מדינה כלשהי. במקום זאת, הביטקוין מבוסס על מנגנוני קריפטוגרפיה ורשת תקשורת עמית לעמית. תהליך הנפקת מטבעות חדשים למחזור מכונה "כרייה" באנלוגיה לכריית זהב. בתהליך זה יש להקדיש כוח חישוב רב בו מונפקים מטבעות חדשים הניתנים לשימוש.

בלוקצ'יין (Blockchain)

בלוקצ'יין היא תפיסה טכנולוגית במחשוב המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת באינטרנט ואימות של טרנזקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. את הגורם המנהל מחליפים "בלוקים" מוצפנים של מידע הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס רשת תקשורת מסוג עמית לעמית (P2P).היישום הראשון והמוכר ביותר בבלוקצ'יין הוא ביטקוין, שבו נעשה שימוש לראשונה בינואר 2009.רוב המטבעות המבוזרים מבוססים על טכנולוגיה דומה. שרשרת הבלוקים משמשת לרישום כל ההעברות במטבע ובכך מתפקדת כספר חשבונות כללי.

בני משפחה קרובים של האדם

בני משפחה כאלה, אשר ניתן לצפות מהם להשפיע על אדם זה, או להיות מושפעים על ידו, בעסקיהם עם הישות וכוללים: א. ילדיו של האדם ובן זוגו; ב. ילדי בן זוגו של האדם; וכן ג. אנשים התלויים כלכלית באדם או בבן זוגו של האדם.

בסיס המס של נכס או התחייבות

הסכום המיוחס לנכס זה או להתחייבות זו לצורכי מס.

בעל פוליסה

צד שיש לו זכות לפיצוי לפי חוזה ביטוח אם מתרחש מקרה הביטוח.