מונחים

בעל פוליסה

צד שיש לו זכות לפיצוי לפי חוזה ביטוח אם מתרחש אירוע מבוטח.

בפיגור

נכס פיננסי הוא בפיגור כאשר צד שכנגד אינו עומד בתשלום במועד החוזי.

בפיגור

נכס פיננסי הוא בפיגור כאשר צד שכנגד לא עמד בתשלום במועד החוזי.