מונחים

גאפ

עקרונות חשבונאות מקובלים (GAAP -Generally accepted accounting principles).גידור

השקעה שנועדה לבטל או לצמצם הפסדים שעשויים להיווצר כתוצאה מתנועות מחירים.
פוסטים העוסקים ב-גידור


גישת ההכנסה

טכניקות הערכה שממירות סכומים עתידיים (לדוגמה תזרימי מזומנים או הכנסות והוצאות) לסכום נוכחי (כלומר מהוון) אחד. מדידת השווי ההוגן נקבעת על בסיס הערך שעליו מצביעות ציפיות שוק שוטפות לגבי אותם סכומים עתידיים.

גישת ההנהלה

בהתייחס למגזרי פעילות, הגישה לפיה הפילוח המגזרי מתבסס על האופן שבו נסקרות באופן סדיר התוצאות התפעוליות על ידי מקבל ההחלטות הראשי בפירמה לצורך הקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו.


גישת השוק

טכניקת הערכה שמשתמשת במחירים ובמידע רלוונטי אחר שמופק מעסקאות שוק בהם מעורבים נכסים זהים או נכסים שניתנים להשוואה (כלומר דומים), התחייבויות זהות או התחייבויות שניתנות להשוואה (דומות) או קבוצה של נכסים והתחייבויות זהה או ניתנת להשוואה דומה, כמו עסק.

גריעה

הסרה של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית, שהוכרו בעבר, מהדוח על המצב הכספי של ישות.