מונחים

דוח יתרות הפתיחה על המצב הכספי לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים

דוח על המצב הכספי של ישות למועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים.

דוח סולו מורחב

מידע שאינו חשבונאי שכולל איחוד של חברות בבעלות מלאה במסגרת הדו"ח סולו

דוח על המצב הכספי (מאזן)

דיווח כספי המספק מידע לגבי המצב הכספי של חברה, שהוא מידע לגבי המשאבים הכלכליים של החברה (נכסים), התביעות העומדות כנגדה (התחייבויות) וההון שלה, למועד הדיווח.

דוח על השינויים בהון

דיווח כספי המספק מידע לגבי התנועה בתקופת הדיווח בין יתרות הפתיחה ויתרות הסגירה של סעיפי ההון של החברה.

דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

דיווח כספי המספק מידע לגבי שינויים במשאבים כלכליים ובתביעות של החברה הנובעים מביצועיה הכספיים (הכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים), לתקופת הדיווח.

דוח על תזרימי מזומנים

דיווח כספי המספק מידע לגבי המקורות והשימושים של המזומנים בחברה בתקופת הדיווח, תוך הבחנה בין שלוש קטגוריות של תזרימי מזומנים: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.

דוחות כספיים למטרות כלליות

דוחות כספיים שמיועדים למלא את הצרכים של משתמשים שאינם בעמדה המאפשרת להם לדרוש מישות לערוך דיווחים שמותאמים לצרכי המידע המיוחדים שלהם.

דוחות כספיים מאוחדים

הדוחות הכספיים של קבוצה, בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה מוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית אחת.

דוחות כספיים נפרדים ("דו"ח סולו")

דוחות כספיים, המוצגים על ידי ישות, בהם הישות יכולה לבחור לטפל בהשקעותיה בחברות בנות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות לפי עלות, או בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, או תוך שימוש בשיטת השווי המאזני כמתואר בתקן חשבונאות בינלאומי 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.

דוחות כספיים ראשונים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים שבהם ישות מאמצת תקני דיווח כספי בינלאומיים, על ידי הצהרה מפורשת ובלתי מסויגת על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים.