מונחים

האמבט הגדול / ניקוי אורוות

מונח המתאר ניהול רווחים שבו חברה מקדימה הפסדים לתקופה בה מוכרים במילא הפסדים, כדי ליצור תוצאות משופרות בעתיד. (Big Bath).

הגרעון או העודף

הוא: א. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת בניכוי ב. השווי ההוגן של נכסי תוכנית (אם קיימים).

ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת

הגרעון או העודף, אשר מותאם להשפעה כלשהי של הגבלת נכס נטו בגין הטבה מוגדרת לתקרת הנכס.

הון

זכות השייר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה.
פוסטים העוסקים ב-הון

הון חוזר

יחס פיננסי. מחושב כנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות.


הון ששייך לבעלים של החברה האם

סך הסכומים בהון החברה אשר אינם מיוחסים לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה.

הוצאות

כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות. הוצאות הנובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות כוללות, לדוגמה, עלות המכירות, שכר ופחת. הוצאות, בדרך כלל, מופיעות כתזרים שלילי או כהפחתה של נכסים כגון מזומנים ושווי מזומנים, מלאי, רכוש קבוע. הפסדים כוללים, לדוגמה, הפסדים הנובעים מאסונות כגון שריפה ושיטפון, וכמו כן הפסדים הנובעים ממימושם של נכסים בלתי- שוטפים. הגדרת הוצאות כוללת גם הפסדים שטרם מומשו, לדוגמה הפסדים מהשפעות עלייה בשער החליפין של מטבע חוץ בגין הלוואות שנטלה הישות במטבע זה. כאשר הפסדים מוכרים בדוח על רווח או הפסד הם מוצגים, בדרך כלל, בנפרד, משום שהמידע אודותם הוא שימושי לשם קבלת החלטות כלכליות. הפסדים מוצגים, לעתים קרובות, לאחר ניכוי ההכנסה הקשורה.
פוסטים העוסקים ב-הוצאות

הוצאות הנהלה וכלליות

סעיף בדוח רווח או הפסד בו יוצגו עלויות שכר עובדים, פחת, שכירות, משפטיות ועוד (כל עוד אותן ההוצאות אינן משוייכות לעלויות ייצור).

הוצאות מימון

סעיף בדוח על רווח או הפסד בו יוצגו הפחתות ניכיון של התחייבויות ועלויות ריבית.
פוסטים העוסקים ב-הוצאות מימון