מונחים

הוצאות מכירה ושיווק

סעיף בדוח על רווח או הפסד בו יוצגו עלויות שינוע והובלת מוצרים ואחסונם, פרסום, קידום מכירות ועוד.

הוצאות מראש

עלויות אשר שולמו על ידי החברה מבעוד מועד ואשר ההטבות בגינן (קבלת השירות או מוצר) יתרחש בעתיד.

הוצאת מסים (הכנסת מסים)

הסכום המצרפי שנכלל בקביעת הרווח או הפסד לתקופה בגין מסים שוטפים ומסים נדחים.

החזקה הדדית

מצב שבו החברה הבת מחזיקה מניות של חברה האם שלה

הטבות בגין פיטורין

הטבות המסופקות בתמורה לפיטורין של עובד כתוצאה מ: א. החלטה של ישות לפטר עובד לפני המועד הרגיל של פרישה לגמלאות; או ב. החלטה של עובד להסכים להצעה של הטבות בתמורה לפיטורין.


הטבות מובטחות

זכות בלתי מותנית של בעל פוליסה מסוים או של משקיע מסוים לתשלומים או הטבות אחרות, שאינה נתונה לפי חוזה לשיקול דעת של המנפיק.

הטבות עובד

כל צורות תגמול הניתנות על ידי ישות בתמורה לשירות המסופק על ידי עובדים או עבור פיטורין.

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

כל הטבות עובד שאינן הטבות עובד לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה והטבות בגין פיטורין.

הטבות עובד לטווח קצר

הטבות עובד (שאינן הטבות בגין פיטורין) שחזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.