מונחים

הטבות שהבשילו

הטבות, שהזכויות לגביהן, בהתאם לתנאיה של תוכנית הטבה לפרישה, אינן מותנות בהמשך העסקה.

היוון עלויות אשראי

ייחוס ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות בקשר לקבלת כספים באשראי, כחלק מעלות נכס כשיר.

היטל ששינסקי

בשנת 2010 הוקמה וועדת ששינסקי על מנת לבחון את נטל המס הראוי על הפקת נפט וגז טבעי בישראל. הוועדה המליצה להעלות את המיסוי על רווחי הפקת נפט וגז ולצורך מימוש ההמלצות נחקק חוק היטל רווחי נפט (חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע)

הכנסה

גידול בהטבות הכלכליות במהלך התקופה החשבונאית בדרך של תזרים חיובי או גידול בנכסים או קיטון בהתחייבויות, שתוצאתם גידול בהון, למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.
פוסטים העוסקים ב-הכנסה

הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס)

הרווח (ההפסד) לתקופה, כפי שנקבע בהתאם לחוקים שנחקקו על ידי רשויות המס, עליו יש לשלם (ניתן להשיב) מסים על הכנסה.

הכנסה מישות מובנית

בהתייחס לגילוי של זכויות בישויות אחרות, הכנסה מישות מובנית כוללת עמלות נשנות ועמלות לא נשנות, ריבית, דיבידנדים, רווחים או הפסדים ממדידה מחדש או גריעה של זכויות בישויות מובנות ורווחים או הפסדים מהעברת נכסים והתחייבויות לישות המובנית, אך אינה מוגבלת לסוגי הכנסה אלו בלבד.

הכנסות

תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך התקופה, הנובע מהפעילויות הרגילות של הישות כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון, למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.
פוסטים העוסקים ב-הכנסות

הכנסות

הכנסה הנובעת מהפעילויות הרגילות של הישות.
פוסטים העוסקים ב-הכנסות

הכנסות מימון

סעיף בדוח על רווח או הפסד בו יוצגו הכנסות בגין ריבית ודיבידנדים שהתקבלו וכדומה.

הכנסת מימון שטרם הורווחה

בהתייחס לחכירות, ההפרש בין: א. ההשקעה ברוטו בחכירה, לבין ב. ההשקעה נטו בחכירה.