מונחים

הטבות שהבשילו

הטבות, שהזכויות לגביהן, בהתאם לתנאיה של תוכנית הטבה לפרישה, אינן מותנות בהמשך העסקה.

היוון עלויות אשראי

ייחוס ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות בקשר לקבלת כספים באשראי, כחלק מעלות נכס כשיר.

היטל ששינסקי

בשנת 2010 הוקמה וועדת ששינסקי על מנת לבחון את נטל המס הראוי על הפקת נפט וגז טבעי בישראל. הוועדה המליצה להעלות את המיסוי על רווחי הפקת נפט וגז ולצורך מימוש ההמלצות נחקק חוק היטל רווחי נפט (חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע)


הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס)

הרווח (ההפסד) לתקופה, כפי שנקבע בהתאם לחוקים שנחקקו על ידי רשויות המס, עליו יש לשלם (ניתן להשיב) מסים על הכנסה.

הכנסה מישות מובנית

בהתייחס לגילוי של זכויות בישויות אחרות, הכנסה מישות מובנית כוללת עמלות נשנות ועמלות לא נשנות, ריבית, דיבידנדים, רווחים או הפסדים ממדידה מחדש או גריעה של זכויות בישויות מובנות ורווחים או הפסדים מהעברת נכסים והתחייבויות לישות המובנית, אך אינה מוגבלת לסוגי הכנסה אלו בלבד.הכנסות מימון

סעיף בדוח על רווח או הפסד בו יוצגו הכנסות בגין ריבית ודיבידנדים שהתקבלו וכדומה.

הכנסת מימון שטרם הורווחה

בהתייחס לחכירות, ההפרש בין: א. ההשקעה ברוטו בחכירה, לבין ב. ההשקעה נטו בחכירה.