מונחים

הכנסת מימון שטרם הורווחה

"ההפרש בין: א. ההשקעה ברוטו בחכירה; לבין ב. ההשקעה נטו בחכירה."

הלוואות הניתנות למחילה

הלוואות שהמלווה מקבל על עצמו לוותר על החזרן בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו.

הלוואות וחייבים

הם נכסים פיננסיים לא-נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, שאינם מצוטטים בשוק פעיל, למעט: א. אלה שהישות מתכוונת למכור מיידית או בטווח הקצר, אשר יסווגו כמוחזקים למסחר, ואלה שבעת הכרה לראשונה הישות מייעדת כשווי הוגן דרך רווח או הפסד; ב. אלה שבעת הכרה לראשונה הישות מסווגת כזמינים למכירה; או ג. אלה שלגביהם המחזיק יכול לא להשיב באופן מהותי את כל השקעתו הראשונית, שלא כתוצאה מהידרדרות באיכות האשראי, אותם יש לסווג כזמינים למכירה.

הלימות הון

בעיקר בהקשר לתחום הבנקאות. מגבלת ההון המוטלת על הבנקים, המכונה והמחושבת כיחס של ההון לנכסי הסיכון. היחס מאפשר להבין איזה חלק מפעילות הבנק ממומנת מהון עצמי ואיזה חלק ממקורות חוץ.

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

הוקם על פי הסכם בין רשות ניירות ערך לבין לשכת רואי חשבון בישראל. ממועד הקמתו אחראי לפרסום תקינה חשבונאית (הן בינלאומית והן ישראלית).

המינוף הפיננסי

ההגדרה הפשוטה ביותר של המינוף הפיננסי הינה יחס סך הנכסים להון העצמי. כאשר החברה אינה עושה כל שימוש בהון זר (חוב), דרגת המינוף הינה אחד. ככל שהחברה תגדיל את משקל ההון הזר במימון פעילותה ונכסיה, כך תגדל דרגת המינוף הפיננסי. הגדרה נפוצה אחרת של המינוף הפיננסי היא יחס ההתחייבויות להון העצמי. ניתן גם להציג את יחסי המינוף על ידי היפוך השברים: יחס ההון העצמי לסך הנכסים ו/או יחס ההון העצמי להתחייבויות ואז תתקבלנה תוצאות שתהיינה קטנות מאחד.

המסגרת המושגית לדיווח כספי

מפרטת את התפיסות המושגיות העומדות בבסיס הכנת דוחות כספיים והצגתם בעבור משתמשים חיצוניים. מטרת המסגרת המושגית היא: א. לסייע לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בפיתוח תקני דיווח כספי בינלאומיים בעתיד ובסקירה של תקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים, ב. לסייע לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בקידום הרמוניזציה של תקנות, תקנים חשבונאיים ונהלים הקשורים להצגת דוחות כספיים על ידי מתן בסיס לצמצום מספר החלופות לטיפול חשבונאי שמאפשרים תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, ג. לסייע לגופי התקינה הלאומיים בפיתוח תקנים לאומיים, ד. לסייע למכיני דוחות כספיים בכל הנוגע ליישומם של תקני דיווח כספי בינלאומיים ולטיפול בנושאים שטרם גובשו במסגרת תקן דיווח כספי בינלאומי, ה. לסייע לרואי החשבון המבקרים לגבש את חוות דעתם באשר להתאמתם של דוחות כספיים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, ו. לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים לפרש את המידע הכלול בדוחות כספיים, אשר הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, וכן ז. לספק מידע לגורמים המתעניינים בעבודתה של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים באשר לגישתה של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בקביעת תקני חשבונאות דיווח כספי בינלאומיים.

הנפקה ראשונה לציבור

מצב בו לראשונה חברה פרטית מנפיקה את מניותיה לציבור. (IPO).

הסדר חוב

הסדר חוב הוא אירוע משפטי המשנה את תנאי החוב של חייב כלפי נושיו כאשר השינוי הוא לטובת החייב. הסדר חוב מאפשר לתאגיד, ליחיד או לישות מדינית, המצויים במצוקה פיננסית, לדון מחדש בתנאי חובותיהם, במטרה לשפר את מצב הנזילות שלהם, או לחזור מחדש למצב של נזילות, כך שיוכלו להמשיך בפעילותם הרגילה.