מונחים

הסדר תשלום מבוסס מניות

הסכם בין הישות (או ישות אחרת בקבוצה או כל בעל מניות של ישות כלשהי בקבוצה) לבין צד אחר (כולל עובד) המזכה את הצד האחר בקבלת א. מזומן או נכסים אחרים של הישות בסכומים, המבוססים על המחיר (או השווי) של מכשירים הוניים (כולל מניות או אופציות למניות) של הישות או של ישות אחרת בקבוצה, או ב. מכשירים הוניים (כולל מניות או אופציות למניות) של הישות או של ישות אחרת בקבוצה, ובלבד שמתקיימים התנאים המוגדרים להבשלה, אם יש כאלה.

הסכם להנפקה מותנית של מניות

הסכם להנפקה של מניות, אשר תלויה בהתקיימות תנאים מוגדרים.

העלות המופחתת של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית

הסכום בו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית בעת הכרה לראשונה פחות תשלומי קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, ובניכוי הפחתה כלשהי (במישרין או באמצעות השימוש בחשבון הפרשה) בגין ירידת ערך או בגין העדר יכולת גבייה.

הערך הנוכחי של מחויבות להטבה מוגדרת

הערך הנוכחי, ללא ניכוי של נכסי תוכנית כלשהם, של תשלומים עתידיים חזויים הנדרשים על מנת לסלק את המחויבות הנובעת משירות עובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.

הערכת שווי

הערכת שווי היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים מוחשיים כגון: ניירות ערך, מניות, אופציות, וכן נכסים פיננסיים לא מוחשיים כגון: פטנטים וסימן מסחרי והתחייבויות (איגרות חוב שהוצאו על ידי חברות).מכיוון שערכם של נכסים משתנה עם הזמן, נכונותה של הערכת שווי היא ליום ביצועה בלבד.
פוסטים העוסקים ב-הערכת שווי

הפחתה

הקצאה שיטתית של הסכום בר- פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים.
פוסטים העוסקים ב-הפחתה

הפסד אשראי

ההפרש בין כל תזרימי המזומנים החוזיים שהישות זכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהישות צופה לקבל (כלומר כל הפסדי מזומנים), מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי (או בשיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, שנרכשו או שנוצרו). ישות תאמוד את תזרימי המזומנים תוך הבאה בחשבון של כל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי (לדוגמה, אופציית פירעון מוקדם, אופציית הארכה, אופציית רכש ואופציות דומות) במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי. תזרימי המזומנים שיובאו בחשבון יכללו תזרימי מזומנים מהמכירה של בטחונות מוחזקים או אמצעים אחרים לחיזוק אשראי שהם אינטגרליים לתנאים החוזיים. קיימת חזקה שאורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי ניתן לאמידה באופן מהימן. אולם, במקרים הנדירים שבהם אין זה אפשרי לאמוד באופן מהימן את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי, הישות תשתמש ביתרת התקופה החוזית של המכשיר הפיננסי.

הפסד מועבר

בהתייחס למסים על הכנסה. הפסדים לצורכי מס אשר התהוו לחברה, שבשל העובדה כי לא קוזזו למול הכנסה חייבת בשנה בה נוצרו, הם "מועברים" לניצול בשנים הבאות.

הפסד מירידת ערך

הסכום בו הערך בספרים של נכס או יחידה מניבה-מזומנים עולה על הסכום בר- ההשבה שלו.
פוסטים העוסקים ב-הפסד מירידת ערך