מונחים

הפסדי אשראי חזויים בתקופת 12 חודש

החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך 12 חודש לאחר מועד הדיווח.

הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר

הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי.

הפרש שער

ההפרש הנובע מתרגום של אותו מספר יחידות של מטבע אחד למטבע אחר לפי שערי חליפין שונים.


הפרשה להפסד

ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בהתאם לסעיף 4.1.2 ל-9 IFRS, חייבים בגין חכירה ונכסים בגין חוזה, סכום ירידת ערך מצטבר בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בהתאם לסעיף 2א.4.1 ל-9 IFRS. וההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים בגין מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית.

הפרשה לחובות מסופקים

נכס פיננסי שהוא מכשיר חוב הנמדד בעלות, כמו יתרת לקוחות והלוואות שניתנו, אינו יכול להיות מוצג במאזן מעבר להטבות הכלכליות שחזויות ממנו. כפועל יוצא, הוא כפוף לירידת ערך שמכונה: הפרשה לחובות מסופקים (חומ”ס). מטעמי עלות תועלת דורשת התקינה החשבונאית להבחין בין יתרות משמעותיות שנבדקות ספציפית, לבין יתרות אחרות שלגביהן יש ליצור הפרשה לחובות מסופקים בקבוצות הומוגניות על בסיס ניסיון העבר. כמו כן, מתוך חשש מאי זיהוי ירידת ערך בגין יתרות שנבחנו ספציפית ולא נמצאו פגומות, קיימת דרישה ליצור גם לגביהן הפרשה קבוצתית.


הפרשים זמניים

הפרשים בין הערך בספרים של נכס או התחייבות בדוח על המצב הכספי לבין בסיס המס שלהם. הפרשים זמניים יכולים להיות: א. הפרשים זמניים חייבים במס, שהם הפרשים זמניים אשר תוצאתם תהיה סכומים חייבים במס לצורך קביעת הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס) בתקופות עתידיות, כאשר הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות יושב או יסולק; או ב. הפרשים זמניים הניתנים לניכוי, שהם הפרשים זמניים אשר תוצאתם תהיה סכומים הניתנים לניכוי לצורך קביעת הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס) בתקופות עתידיות, כאשר הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות יושב או יסולק.
פוסטים העוסקים ב-הפרשים זמניים

הצגה מחדש

תיקון, בשל טעות בתקופה קודמת, של ההכרה, המדידה, או הגילוי של סכומים של רכיבי הדוחות הכספיים, כאילו לא ארעה מעולם טעות בתקופה קודמת.
פוסטים העוסקים ב-הצגה מחדש

הקצאת תמורת הרכישה

הליך הנערך במסגרת עסקת צירוף עסקים בו הרוכשת מקצה את תמורת הרכישה לנכסים ולהתחייבויות הזוהים של הנרכשת, כאשר כל פער חיובי ייזקף למוניטין. (Purchase Price Allocation).