מונחים

השוואתיות

המאפיין האיכותי שמאפשר למשתמשים לזהות ולהבין את נקודות הדמיון ואת ההבדלים בין פריטים. בשונה מהמאפיינים האיכותיים האחרים, יכולת השוואה אינה מתייחסת לפריט בודד. השוואה דורשת לפחות שני פריטים.


השיטה הקמעונית

בהתייחס למדידת מלאי, משמשת, לעיתים קרובות, בענף הקמעוני למדידת מלאי של מספר גדול של פריטים המתחלפים באופן מהיר, עם מרווחים דומים שעבורם לא מעשי להשתמש בשיטות קביעת עלות אחרות. עלות המלאי נקבעת באמצעות הפחתת ערך המכירה של המלאי בשיעור רווח גולמי הולם. בשיעור הרווח הגולמי שנעשה בו שימוש מובא בחשבון מלאי שמחיר המכירה שלו ירד מתחת למחיר המכירה המקורי שלו. לעיתים קרובות, משתמשים בשיעור ממוצע לגבי כל אחת מהמחלקות הקמעוניות.

השימוש המיטבי

השימוש של נכס לא פיננסי על ידי משתתפים בשוק שהיו ממקסמים את הערך של הנכס או של הקבוצה של נכסים והתחייבויות (לדוגמה עסק) שבה הנכס היה משמש.
פוסטים העוסקים ב-השימוש המיטבי

השפעה מהותית

הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של הישות המושקעת, אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת באותה המדיניות.
פוסטים העוסקים ב-השפעה מהותית

השקעה בחכירה ברוטו

הסכום המצרפי של: א. תשלומי החכירה המינימליים לקבל על ידי המחכיר בהתאם לחכירה מימונית, וכן ב. ערך שייר בלתי מובטח כלשהו שנצבר למחכיר.

השקעה ברוטו בחכירה

"הסכום של: א. תשלומי החכירה לקבל על ידי מחכיר בהתאם לחכירה מימונית; וכן ב. ערך שייר שאינו מובטח כלשהו שנצבר למחכיר."

השקעה נטו בחכירה

ההשקעה ברוטו בחכירה המהוונת בשיעור הריבית הגלום בחכירה.

השקעה נטו בפעילות חוץ

הסכום המהווה את חלקה של הישות המדווחת בנכסים נטו של אותה פעילות.

השקעות המוחזקות לפדיון

נכסים פיננסיים לא-נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ובעלי מועד פדיון קבוע, שלישות יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד למועד הפדיון, למעט: א. אלה שבעת ההכרה לראשונה הישות מייעדת כשווי הוגן דרך רווח או הפסד; ב. אלה שהישות מסווגת כזמינים למכירה; וכן ג. אלה המקיימים את ההגדרה של הלוואות וחייבים. ישות לא תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון, אם, במהלך שנת הכספים השוטפת או במהלך שתי שנות הכספים הקודמות, הישות מכרה או סיווגה מחדש יותר מסכום שאינו משמעותי של השקעות מוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהן (יותר מבלתי משמעותי ביחס לסך ההשקעות המוחזקות לפדיון), למעט מכירות או סיווגים מחדש ש: א. הם כה קרובים למועד הפדיון או למועד הרכישה חזרה של הנכס הפיננסי (לדוגמה, פחות משלושה חודשים לפני מועד הפדיון) כך שלשינויים בשיעור ריבית השוק לא תהיה השפעה משמעותית על השווי ההוגן של הנכס הפיננסי; ב. מתרחשים לאחר שהישות קיבלה באופן מהותי את כל הקרן המקורית של הנכס הפיננסי באמצעות תשלומים או פירעונות מוקדמים שנקבעו מראש; או ג. ניתן לייחסם לאירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות, שלא יחזור על עצמו והישות לא הייתה יכולה לחזותו באופן סביר.