מונחים


התחייבות

מחויבות בהווה של ישות הנובעת מאירועי העבר, אשר סילוקה חזוי לגרום תזרים שלילי של משאבים של הישות המגלמים הטבות כלכליות.
פוסטים העוסקים ב-התחייבות

התחייבות בגין חוזה

מחויבות הישות להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם הישות קיבלה תמורה (או שחל מועד פירעונו של הסכום) מהלקוח.

התחייבות בגין יתרת כיסוי

מחויבות של ישות לחקור ולשלם תביעות תקפות בהתאם לחוזי ביטוח קיימים עבור אירועים מבוטחים שעדיין לא התרחשו (כלומר המחויבות המתייחסת לחלק שטרם חלף של תקופת הכיסוי).

התחייבות ביטוחית

מחויבויות חוזיות נטו של מבטח לפי חוזה ביטוח.

התחייבות חוץ מאזנית

מחוייבות הקיימת לחברה ואשר אינה מוכרת בדוחותיה הכספיים. דוגמה לכך היא מצב של עסקאות מחייבות טרם ביצוען- כניסה לחוזה לרכישת נכס, היוצרת מחוייבות בלתי חוזרת לתשלום, ושאינה מוכרת כלל בדוח על המצב הכספי טרם קבלת הנכס.
פוסטים העוסקים ב-התחייבות חוץ מאזנית

התחייבות עבור תביעות שהתהוו

מחויבות של ישות לחקור ולשלם תביעות תקפות עבור אירועים מבוטחים אשר התרחשו כבר, כולל אירועים שהתרחשו אך שעדיין לא דווחו בגינם תביעות, וכן הוצאות ביטוח אחרות שהתהוו.

התחייבות פיננסית

כל התחייבות שהיא: א. מחויבות חוזית: i. למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או ii. להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים נחותים לישות; או ב. חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא: i. מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או ii. מכשיר נגזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או של נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות. לצורך כך, זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם מכשירים הוניים אם הישות מציעה את הזכויות, את האופציות או את כתבי האופציה באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה ההוניים הלא נגזרים. בנוסף, לצורך מטרות אלה, מכשיריה ההוניים של הישות אינם כוללים מכשירים פיננסיים בני מכר המסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16א ו-16ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16ג ו- 16ד, או מכשירים, שהם חוזים לקבלה עתידית או למסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות. כחריג להגדרה זו, מכשיר אשר מקיים את ההגדרה של התחייבות פיננסית מסווג כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים והוא מקיים את התנאים בסעיפים 16א ו-16ב או סעיפים 16ג ו-16ד.
פוסטים העוסקים ב-התחייבות פיננסית

התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

"התחייבות פיננסית המקיימת אחד מהתנאים הבאים: א. היא מקיימת את ההגדרה של מוחזקת למסחר. ב. בעת ההכרה לראשונה היא מיועדת על ידי הישות לשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף 4.2.2 או 4.3.5 ל- 9 IFRS. ג. היא מיועדת במועד ההכרה לראשונה או לאחר מכן לשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לסעיף 6.7.1 ל- 9 IFRS."

התחייבות שוטפת

ישות תסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת כאשר: א. היא מצפה לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה, ב. היא מחזיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחר, ג. מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך 12 חודש לאחר תקופת הדיווח, או ד. אין לישות זכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק של ההתחייבות למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח. תנאי התחייבות, אשר מאפשרים לצד שכנגד לסלק את ההתחייבות על ידי הנפקה של מכשירים הוניים אינם משפיעים על סיווגה. הישות תסווג את כל ההתחייבויות האחרות כהתחייבויות לא שוטפות.