מונחים

ודאי למעשה

רמת וודאות גבוהה מאוד בהתייחס לנכסים תלויים. נכסים תלויים אינם מוכרים בדוחות הכספיים מאחר שהדבר יכול להביא לידי הכרה בהכנסה שייתכן שלעולם לא תתממש. אולם, כאשר המימוש של ההכנסה הוא וודאי למעשה, אזי הנכס המתייחס אינו נכס תלוי וראוי להכיר בו. (Virtually Certain).

וורלדקום

חברת תקשורת מהגדולות בעולם, אשר סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית כך שכ-40% מסך ההשקעות שלה בשנת 2001 היו בעצם הוצאות תפעוליות. פעולה זו של הונאה חשבונאית גרמה להטעיה של מיליארדי דולרים בדוחותיה הכספיים.

ועדת ביקורת

מוקמת בחברות ציבוריות מכוח חוק החברות. ממונה על ידי דריקטוריון החברה מבין חבריו. תפקידיה: 1. לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם. 2. לדון ולהחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור הוועדה, כגון עסקאות עם בעלי עניין, בעלי שליטה ועסקאות שאינן זניחות. 3. לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון.

ועדת וינוגרד (שיעור היוון)

הוקמה בשנת 2014 והמלצותיה אשר פורסמו בחודש מרץ 2016 ,התייחסו לעובדה כי יש לעדכן את תקנות המוסד לביטוח לאומי לחישוב הקצבאות המשולמות לנפגעי תאונת עבודה, הן לגבי מרכיב תוחלת החיים והן לגבי שיעור ההיוון. הוועדה התוותה עיקרון לפיו שיעור הריבית יחושב כממוצע פשוט, ארבע - שנתי, של שיעורי התשואה החודשיים ברוטו לפדיון של אג"ח ממשלתיות שקליות צמודות למדד, שהן בריבית קבועה ואשר מועד פירעונן הוא לכל התקופות שבין שמונה ל-12 שנה. עוד המליצה הוועדה כי ממועד השינוי שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יהיה 2% ,במקום 3% הקבועים בתקנות הקיימות. המלצה נוספת היא שהתקנות יעודכנו אחת לארבע שנים, כשהשינוי המרבי בכל עדכון כזה יהיה 1% לכל כיוון.