מונחים


זהירות

בהתאם לזהירות החשבונאית יש לפעול במצבים של אי ודאות על מנת שלא להציג הכנסות ונכסים ביתר, או הוצאות והתחייבויות בחסר. זהירות מסורתית זו אינה רלבנטית כאשר בסיס המדידה הינו שווי הוגן, כמו במקרה של נדל"ן להשקעה, שהרי אז משוקללות בכל מקרה כל ההסתברויות.

זכויות לשלילת סמכות

זכויות לשלול ממקבל ההחלטות את סמכותו לקבל החלטות.


זכויות שאינן מקנות שליטה

ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה אם.

זכות בישות אחרת

בהתייחס לגילוי של זכויות בישויות אחרות, זכות בישות אחרת מתייחסת למעורבות חוזית ולמעורבות לא חוזית שחושפת את הישות להשתנות של התשואות מתוצאות הפעולות של הישות האחרת. זכות בישות אחרת יכולה להיות מוכחת על ידי החזקה במכשירי הון או במכשירי חוב וכן בצורות אחרות של מעורבות כמו הספקה של מימון, תמיכה בנזילות, חיזוק אשראי וערבויות, אך אינה מוגבלת בדרכים אלה. זה כולל את האמצעים שבעזרתם לישות יש שליטה או שליטה משותפת או השפעה מהותית על ישות אחרת. לישות אין בהכרח זכות בישות אחרת רק בגלל יחסים אופיינים של לקוח וספק.