מונחים

חברה אם

ישות, ששולטת באחת, או יותר, ישויות.

חברה בת

ישות הנשלטת על ידי ישות אחרת.
פוסטים העוסקים ב-חברה בת

חברה דואלית

חברה שניירות הערך שלה נסחרות בשתי זירות מסחר (בורסות) בעולם.

חברה כלולה

ישות שלמשקיע יש בה השפעה מהותית.
פוסטים העוסקים ב-חברה כלולה

חברה מוסרת

בעל הפוליסה לפי חוזה ביטוח משנה.חוזה

הסכם בין שני צדדים או יותר שיוצר זכויות ומחויבויות הניתנות לאכיפה.
פוסטים העוסקים ב-חוזה

חוזה ביטוח

חוזה לפיו צד אחד (המבטח) לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר (בעל הפוליסה) על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר (מקרה הביטוח) ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה.

חוזה ביטוח

חוזה לפיו צד אחד(המנפיק) מקבל על עצמו סיכון ביטוח משמעותי מצד אחר (בעל הפוליסה) על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר (האירוע המבוטח) משפיע לרעה על בעל הפוליסה.