מונחים

חוזה ביטוח ישיר

חוזה ביטוח שאינו חוזה ביטוח משנה.

חוזה ביטוח ללא מאפייני השתתפות ישירה

חוזה ביטוח שאינו חוזה ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירה.

חוזה ביטוח משנה

חוזה ביטוח המונפק על ידי מבטח אחד (מבטח המשנה) על מנת לפצות מבטח אחר (החברה המוסרת) עבור הפסדים בגין חוזה אחד או יותר שהונפקו על ידי החברה המוסרת.
פוסטים העוסקים ב-חוזה ביטוח משנה

חוזה ביטוח משנה

חוזה ביטוח המונפק על ידי ישות אחת (מבטח המשנה) על מנת לפצות ישות אחרת עבור תביעות הנובעות מחוזה ביטוח, אחד או יותר, שהונפק על ידי אותה ישות אחרת (חוזי בסיס).

חוזה ביטוח עם מאפייני השתתפות ישירה

"חוזה ביטוח אשר, בעת ההתקשרות בו: א. התנאים החוזיים קובעים שבעל הפוליסה משתתף בחלק של קבוצה של פריטי בסיס מזוהה בבירור; ב. הישות מצפה לשלם לבעל הפוליסה סכום השווה לחלק משמעותי של תשואות השווי ההוגן על פריטי הבסיס; וכן ג. הישות מצפה שחלק יחסי משמעותי משינוי כלשהו בסכומים שישולמו לבעל הפוליסה ישתנה בהתאם לשינוי בשווי ההוגן של פריטי הבסיס."


חוזה הקמה

חוזה שנערך באופן ספציפי להקמת נכס או שילוב של נכסים הקשורים ביניהם או תלויים אחד בשני באופן הדוק באשר לתכנון, טכנולוגיה ותפקוד או במטרה או בשימוש הסופיים שלהם.

חוזה השקעה עם מאפייני השתתפות לפי שיקול דעת

"מכשיר פיננסי המספק למשקיע מסוים את הזכות החוזית לקבל, כתוספת לסכום שאינו כפוף לשיקול דעתו של המנפיק, סכומים נוספים: א. אשר צפויים להיות חלק משמעותי מסך ההטבות החוזיות; ב. אשר בהתאם לחוזה עיתויים או סכומם הם לפי שיקול דעתו של המנפיק; וכן ג. המבוססים חוזית על: i) התשואות על קבוצה מוגדרת של חוזים או סוג מוגדר של חוזה; ii) תשואות השקעה שמומשו ואו טרם מומשו על קבוצה מוגדרת של נכסים המוחזקים על ידי המנפיק; או iii) הרווח או ההפסד של הישות או הקרן שהנפיקו את החוזה."

חוזה מכביד

חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.

חוזה עלות בתוספת רווח

חוזה הקמה שבו הקבלן משופה בגין עלויות המותרות או המוגדרות בדרך אחרת, בתוספת אחוז מעלויות אלה או בתוספת עמלה קבועה.