מונחים

חוזה ערבות פיננסית

חוזה הדורש מהמנפיק לבצע תשלומים מוגדרים על מנת לשפות את המחזיק בגין הפסד שהתהווה לו משום שלווה מסוים נכשל לבצע תשלום במועדו בהתאם לתנאים המקוריים או המתוקנים של מכשיר חוב.

חוזה ערבות פיננסית

חוזה הדורש מהמנפיק לבצע תשלומים מוגדרים על מנת לשפות את המחזיק בגין הפסד שהתהווה לו משום שלווה מוגדר נכשל לבצע תשלום במועדו בהתאם לתנאים המקוריים או התנאים המתוקנים של מכשיר חוב.


חוסן פיננסי

החוסן הפיננסי )האיתנות הפיננסית( מבטא את כושר ההישרדות של החברה, קרי יכולת החברה להמשיך בפעולותיה גם בטווח הארוך ולעמוד בפני שינויים בתנאי השוק והאשראי שלה, כפי שיהיו מעת לעת.
פוסטים העוסקים ב-חוסן פיננסי

חוק הריכוזיות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. נחקק ב 2013 במטרה ליישם את המלצות הוועדה הממשלתית להגברת התחרותיות במשק. הוועדה סברה כי המשק בישראל מתאפיין בריכוזיות על-ענפית יתירה ונשלט ע"י קבוצות עסקיות המסודרות במבנה פירמידלי. המבנה הריכוזי מעורר חשש לפגיעה באיתנות המערכת הפיננסית, פגיעה בתחרות העיסקית ובציבור משקיעים. המלצות הוועדה מתייחסות לשלושה מישורי פעולה: הראשון, החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות; השני, הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי; והשלישי, הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.
פוסטים העוסקים ב-חוק הריכוזיות

חיפוש משאבים מינרליים והערכתם

החיפוש של משאבים מינרליים, לרבות מינרלים, נפט, גז טבעי ומשאבים לא מתחדשים דומים לאחר שהישות השיגה זכויות משפטיות לחפש באזור מסוים, לרבות הקביעה לגבי קיומה של היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת המשאב המינרלי.

חכירה

הסכם לפיו המחכיר מעביר לחוכר בתמורה לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת.

חכירה

חוזה, או חלק מחוזה, שמעביר את הזכות להשתמש בנכס (נכס הבסיס) לתקופת זמן עבור תמורה.

חכירה לטווח קצר

חכירה שתקופת החכירה שלה, במועד התחילה, היא 12 חודש או פחות. חכירה המכילה אופציית רכישה אינה חכירה לטווח קצר.

חכירה מימונית

חכירה שמעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. הזכות הקניינית יכולה לעבור בסופו של דבר או לא לעבור.