מונחים


חכירה שאינה ניתנת לביטול

חכירה שניתן לבטלה רק: א. בהתרחש תלויה קלושה איזו שהיא; ב. באישורו של המחכיר; ג. אם החוכר מתקשר בחכירה חדשה של אותו נכס או של נכס דומה עם אותו מחכיר; או ד. לאחר שהחוכר ישלם סכום נוסף כזה, שבמועד ההתקשרות בחכירה, המשך החכירה וודאי באופן סביר.

חכירה תפעולית

חכירה שאינה חכירה מימונית.

חכירה תפעולית

חכירה שאינה מעבירה למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס בסיס.

חכירת משנה

עסקה שלפיה נכס בסיס מוחכר מחדש על ידי חוכר ('מחכיר ביניים') לצד שלישי, והחכירה ('חכירה ראשית') בין המחכיר הראשי לבין החוכר נותרת בתוקף.