מונחים

טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, חברת תרופות ישראלית-אמריקאית. נוסדה בשנת 1935. עיקר התמחותה בתרופות גנריות. במהלך השנים הדו"חות הכספיים של טבע - בניגוד אולי לתדמית הציבורית - לא היו שקופים למשקיעים, לרבות בהיבט של המדיניות החשבונאית שיושמה בהם. התרסקות המניה של טבע, נובעת בין היתר מניתוח בעייתי של התוצאות העסקיות של טבע בעשור וחצי האחרון, והן מהמבנה הבעייתי של המאזן שלה בעקבות רכישת החטיבה הגנרית באלרגן.
פוסטים העוסקים ב-טבע

טעויות בתקופת דיווח קודמת

השמטות מדוחות כספיים או הצגות מוטעות בדוחות כספיים של ישות לתקופות קודמות, אחת או יותר, הנובעות מכשל בשימוש, או משימוש לא נאות, במידע מהימן אשר: א. היה זמין במועד שבו הדוחות הכספיים לאותן תקופות אושרו לפרסום; וכן ב. ניתן היה לצפות באופן סביר שהוא יושג ויובא בחשבון בהכנת אותם דוחות כספיים והצגתם. טעויות אלה כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות, טעויות בישום מדיניות חשבונאית, השמטות ופרשנויות מוטעות של עובדות, ותרמיות.