מונחים

יחידה מניבה-מזומנים

קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר, המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות.

יחידת חשבון

הרמה שבה נכס או התחייבות מצורפים או מפוצלים בתקן דיווח כספי בינלאומי למטרות הכרה.

יחס גידור

היחסים בין כמות המכשיר המגדר לבין כמות הפריט המגודר במונחים של המשקל היחסי שלהם.

יחס מהיר

מדד פיננסי המשמש להצגת נזילות החברה ושמחמיר יותר מיחס שוטף. מחושב כיחס בין הנכסים השוטפים בניכוי המלאי לבין ההתחייבויות השוטפות.


יכולת אימות

יכולת אימות משמעותה שמשקיפים בלתי תלויים בעלי ידע שונים יכולים להשיג הסכמה, למרות שלא בהכרח הסכמה מלאה, שתיאור מסוים הוא מצג נאמן. מידע כמותי אינו צריך להיות אומדן יחיד כדי להיות ניתן לאימות. טווח של סכומים אפשריים וההסתברויות המתייחסות אליהם ניתנים גם הם לאימות.
ימי ספקים

מדד פיננסי. מייצג את מספר ימי האשראי הממוצעים שניתנים לחברה על ידי ספקיה. מחושב כמכפלת היחס שבין יתרת הספקים לבין הקניות שביצעה החברה, במספר הימים בשנה (365).
פוסטים העוסקים ב-ימי ספקים