מונחים


כללי חשבונאות מקובלים קודמים

בסיס הטיפול החשבונאי שמאמץ לראשונה השתמש בו מייד בסמוך לפני אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים.

כתב אופציה

מכשיר פיננסי שהוא נייר ערך המיר למניות, המונפק על ידי חברות.