מונחים

לא מעשי

ישום דרישה אינו מעשי כאשר הישות אינה מסוגלת ליישמה, לאחר עשיית כל מאמץ סביר לעשות כן. לגבי תקופת דיווח קודמת מסוימת, אין זה מעשי ליישם למפרע שינוי במדיניות חשבונאית או לתקן טעות בדרך של הצגה מחדש, אם: א. ההשפעות של הישום למפרע או ההצגה מחדש אינן ניתנות לקביעה ב. לצורך הישום למפרע או ההצגה מחדש דרושות הנחות לגבי כוונות ההנהלה באותה תקופה או ג. לצורך הישום למפרע או ההצגה מחדש, דרושים אומדנים משמעותיים של סכומים ואין זה אפשרי לבודד באופן אובייקטיבי ממידע אחר, מידע לגבי אותם אומדנים אשר: i. מספק ראיה לנסיבות שהיו קיימות באותו מועד (מועדים) בו נדרש היה להכיר, למדוד או לתת גילוי לאותם סכומים וכן ii. היה אמור להיות ניתן להשגה במועד אישור לפרסום הדוחות הכספיים לאותה תקופה.

להבשיל

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, להפוך להיות זכאי. בהתאם להסדר תשלום מבוסס מניות, הזכות של הצד שכנגד לקבל מזומן, נכסים אחרים או מכשירים הוניים של הישות מבשילה כשהזכאות של הצד שכנגד אינה מותנית עוד בקיום תנאי הבשלה כלשהם. (to vest).

לקוח

צד שהתקשר בחוזה עם ישות על מנת להשיג סחורות או שירותים שהם תפוקה של הפעילויות הרגילות של הישות עבור תמורה.
פוסטים העוסקים ב-לקוח

לשכת רואי חשבון בישראל

ארגון מקצועי העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של מקצוע ראיית החשבון ומפרסם תקנים בתחומי הביקורת. עד להקמת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, פרסמה בנוסף פרסומים חשבונאיים.