מונחים

מאגר לוויתן

שדה הגז לווייתן הוא שדה קידוח של גז טבעי הנמצא בים התיכון, כ-130 קילומטר מערבית לחיפה, בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל.השדה התגלה בדצמבר 2010. העתודות הסבירות (ברמת ביטחון של 50%) של המאגר, הוערכו ביולי 2014 בגודל של 622.4 מיליארד מטר מעוקב (‎21.97TCF). העתודות המוכחות (ברמת ביטחון של 90%) של המאגר הוערכו באותה שנה בגודל של 540 מיליארד מטר מעוקב[.בפברואר 2017 הודיעו השותפות במאגר על החלטת השקעה סופית לפיתוח המאגר לתפוקה של BCM‏ 12 לשנה, כך שעד סוף 2019 תחל הזרמת גז מהמאגר.בשדה הגז שותפות: חברת נובל אנרג'י (39.66%), השותפות דלק קידוחים (22.67%), השותפות אבנר חיפושי נפט (22.67%) והשותפות רציו (15%).

מאגר תמר

שדה גז טבעי וקונדנסט הנמצא בים התיכון, בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל. השדה התגלה בינואר 2009. זהו שדה הגז הטבעי היחיד הפעיל כיום בישראל והוא מזרים גז בהיקף של כ-10 מיליארד מטר מעוקב בשנה. חברת דלק אנרגיה מעריכה כי סך כמות הגז שניתן להפיק ממאגר ""תמר"", כולל עתודות גז מוכחות ועתודות גז סבירות (בסיכוי של 50 אחוזים), מגיע ל-281 מיליארד מטר מעוקב (BCM).בשדה הגז שותפות החברות: נובל אנרג'י (36%), ישראמקו (28.75%), אבנר חיפושי נפט ( 15.625%) , דלק קידוחים (15.625%) ודור חיפושי גז (4%).

מאמץ לראשונה

ישות שמציגה דוחות כספיים ראשונים שלה לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.

מאפיין הענקה מחדש

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות , מאפיין המזכה בהענקה אוטומטית של אופציות למניות נוספות, כל אימת שהמחזיק באופציה מממש אופציות שהוענקו לו בעבר תוך שימוש במניות הישות שבידיו, במקום במזומן, לתשלום מחיר המימוש.

מאפיין השתתפות לפי שיקול דעת

זכות חוזית לקבל, כתוספת להטבות מובטחות, הטבות נוספות: א. שסביר כי יהוו חלק משמעותי מסך ההטבות החוזיות; ב. הסכום או העיתוי שלהן נתון, בהתאם לחוזה, לשיקול הדעת של המנפיק; וכן ג. שלפי החוזה מבוססות על: i. הביצועים של קבוצת חוזים מוגדרת או של סוג חוזה מוגדר; ii. תשואה על השקעה, שמומשה ו/או שטרם מומשה, בקבוצת נכסים מוגדרת המוחזקת על ידי המנפיק; או iii. הרווח או ההפסד של החברה, של הקרן או של ישות אחרת שמנפיקה את החוזה.

מאפיינים איכותיים בסיסיים

המאפיינים האיכותיים הבסיסיים הם רלוונטיות ומצג נאמן.

מבטח

הצד שיש לו מחויבות לפי חוזה ביטוח לפצות בעל פוליסה אם מתרחש מקרה הביטוח.מגזר פעילות

מגזר פעילות הוא רכיב של ישות: א. אשר עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות (כולל הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות עם רכיבים אחרים של אותה ישות), ב. אשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הישות כדי לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי להעריך את ביצועי המגזר, וכן ג. אשר קיים לגביו מידע כספי נפרד ניתן להשגה.