מונחים

מדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת

כוללות: א. רווחים והפסדים אקטואריים; ב. התשואה על נכסי תוכנית, למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת; וכן ג. שינוי כלשהו בהשפעה של תקרת הנכס, למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת.

מדיניות חשבונאית

מכלול העקרונות, הבסיסים, המוסכמות, הכללים והפרקטיקות המסוימים, אשר מיושמים על ידי ישות, בהכנת דוחות כספיים ובהצגתם.
פוסטים העוסקים ב-מדיניות חשבונאית

מהותי

השמטות או הצגות מוטעות של פריטים הם מהותיים אם הם יכולים, יחד או כל אחד בנפרד, להשפיע על החלטות כלכליות שמשתמשים מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים. מהותיות תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או ההצגה המוטעית בהתחשב במכלול הנסיבות. גודלו או מהותו של הפריט, או שילוב שלהם, עשויים להיות הגורם המכריע.
פוסטים העוסקים ב-מהותי

מהותיות

מידע הוא מהותי אם השמטתו או הצגתו באופן מטעה עלולה להשפיע על החלטות שהמשתמשים מקבלים, על בסיס המידע הכספי לגבי ישות מדווחת ספציפית. במילים אחרות, מהותיות היא היבט של רלוונטיות ספציפי לישות המבוסס על המהות או הגודל, או על שניהם יחד, של פריטים שאליהם המידע מתייחס בהקשר של דוח כספי אינדיבידואלי של ישות.
פוסטים העוסקים ב-מהותיות


מובנות

סיווג, אפיון והצגה של מידע באופן ברור ותמציתי עושה אותו מובן. תופעות מסוימות מורכבות מטבען ולא ניתן לעשותן קלות להבנה. אי הכללת מידע לגבי תופעות אלה בדיווחים כספיים עשויה לעשות את המידע באותם דיווחים כספיים קל יותר להבנה. אולם, דיווחים אלה יהיו חלקיים ולכן יש להם פוטנציאל להיות מטעים. דיווחים כספיים מוכנים עבור משתמשים שהם בעלי ידע סביר בפעילויות עסקיות וכלכליות ואשר סוקרים ומנתחים את המידע בשקדנות. לעיתים, גם למשתמשים יודעי דבר ושקדנים יש צורך לבקש סיוע מיועץ כדי להבין מידע לגבי תופעות כלכליות מורכבות.

מודל דיכוטומי

מודל שבו קיימות שתי אפשרויות (בינארי)

מודל היוון תזרימי המזומנים

מודל הערכת שווי המתבצע בדרך של הוון תזרים המזומנים הצפוי בעתיד. ההיוון מתבצע תוך שימוש בשיעור היוון המשקף את מכלול הסיכונים בפעילות העסק כדי לבטא את תנודתיות תזרימי המזומנים העתידיים. שיעור ההיוון מחושב בדרך כלל לפי נוסחת (WACC) כממוצע משוקלל של מחיר ההון, שמייצג את שיעור התשואה שדורשים בעלי המניות, ושל מחיר החוב, שמייצג את שיעור הריבית על ההלוואות. מחיר ההון מורכב מריבית חסרת סיכון ומפרמיית הסיכון של החברה המוערכת. (DCF).
פוסטים העוסקים ב-מודל היוון תזרימי המזומנים

מודל העלות

מודל לפיו רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה או נכס בלתי מוחשי יוצג לאחר ההכרה בעלותו בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
פוסטים העוסקים ב-מודל העלות

מודל הערכה מחדש

מודל לפיו רכוש קבוע או נכס בלתי מוחשי, שניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן, יוצג לאחר ההכרה בסכום משוערך, שהוא שוויו ההוגן במועד ההערכה מחדש, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר מכן. הערכות מחדש יבוצעו באופן סדיר מספיק, על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגן בסוף תקופת הדיווח.