מונחים

מודל השווי ההוגן

מודל לפיו נדל"ן להשקעה ימדד לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ככל שהישות בחרה למדוד את הנדל"ן להשקעה שלה בהתאם למודל זה.

מוחזק למסחר

"נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אשר: א. נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר; ב. מהווים במועד ההכרה לראשונה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד ואשר לגביהם קיימת ראיה לדפוס פעילות עדכני להפקת רווחים בטווח הקצר; או ג. נגזר (פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי)."
פוסטים העוסקים ב-מוחזק למסחר

מוטי בן משה

איש עסקים ישראלי ובעלים של חברת אקסטרה הולדינג הממוקמת בגרמניה ופועלת בתחומים כמו אנרגיה, תשתיות, תיירות וביטוח

מוניטין

נכס המייצג את ההטבות הכלכליות העתידיות הנובעות מנכסים אחרים שנרכשו בצירוף עסקים אשר לא זוהו בפני עצמם ולא הוכרו בנפרד.
פוסטים העוסקים ב-מוניטין

מוניטין שלילי, רווח ממחיר הזדמנותי

צירוף עסקים שבו הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו עולה על הסכום הכולל של התמורה שהועברה, זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש, והשווי ההוגן למועד הרכישה של הזכות ההונית בנרכש שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכש. במצב זה, ככל שהרוכש וידא כי אכן הכיר ומדד כנדרש, את העודף הנותר הרוכש יכיר ברווח שנוצר ברווח או הפסד במועד הרכישה. הרווח ייוחס לרוכש.

מועד ההענקה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, המועד שבו הישות וצד אחר (כולל עובד) מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות, החל כאשר לישות ולצד שכנגד הבנה משותפת של תנאי ההסדר. במועד ההענקה הישות מעניקה לצד שכנגד זכות למזומן, נכסים אחרים, או מכשירים הוניים של הישות, ובלבד שיתקיימו התנאים המוגדרים להבשלה, אם יש כאלה. אם הסכמה כזו כפופה להליך אישור (לדוגמה, על ידי בעלי המניות), אזי מועד ההענקה הינו המועד בו הושג האישור.

מועד ההתקשרות בחכירה

המועד המוקדם בין מועד הסכם החכירה לבין מועד המחויבות של הצדדים לתנאים עיקריים של החכירה. במועד זה: א. חכירה מסווגת כחכירה תפעולית או כחכירה מימונית; וכן ב. במקרה של חכירה מימונית, נקבעים הסכומים שיוכרו בתחילת תקופת החכירה.

מועד ההתקשרות בחכירה (מועד התקשרות)

המוקדם מבין מועד הסכם החכירה לבין המועד שבו נוצרת מחויבות של הצדדים לתנאים העיקריים של החכירה.

מועד המדידה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, המועד שבו, לצורכי תקן זה, השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים נמדד. באשר לעסקאות עם עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים, מועד המדידה הינו מועד ההענקה. באשר לעסקאות עם צדדים אחרים שאינם עובדים (ואחרים המספקים שירותים דומים), מועד המדידה הינו המועד שבו הישות מקבלת את הסחורות או שהצד שכנגד מספק את השירותים.

מועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים

תחילת התקופה המוקדמת ביותר שלגביה ישות מציגה מידע השוואתי מלא לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים בדוחות הכספיים הראשונים שלה לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.