מונחים

מועד הרכישה

בהתייחס לצירוף עסקים, המועד בו הרוכש משיג שליטה על הנרכש (מועד הסגירה).

מועד סיווג מחדש

היום הראשון של תקופת הדיווח הראשונה שלאחר השינוי במודל העסקי שתוצאתו היא שישות מסווגת מחדש נכסים פיננסיים.

מועד תחילה של התיקון

המועד שבו שני הצדדים מסכימים לתיקון חכירה.

מועד תחילת החכירה (מועד תחילה)

המועד שבו מחכיר הופך נכס בסיס לזמין לשימוש על ידי חוכר.

מועצת רואי חשבון

מועצת רואי-חשבון הוקמה מכוח "חוק רואי חשבון". בסמכותה להעניק רשיון רואה חשבון. תפקידיה העיקריים של המועצה הם: עריכת בחינות לקראת קבלת רשיון רואה חשבון, פיקוח על התמחות ועל תלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע רואה החשבון.


מזומנים

כוללים מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה.
פוסטים העוסקים ב-מזומנים

מחויבות ביצוע

"הבטחה בחוזה עם לקוח להעביר ללקוח: א. סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או של שירותים שהם מובחנים); או ב. סדרה של סחורות או של שירותים מובחנים שהם למעשה זהים ושיש להם אותו דפוס העברה ללקוח."

מחויבות משפטית

מחויבות הנובעת מ: א. חוזה (באמצעות תנאיו שנאמרו במפורש או במרומז), ב. חקיקה, או ג. כללי חיוב על פי כל דין.

מחויבות משתמעת

מחויבות הנובעת מפעולות הישות כאשר: א. באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר, מדיניות שפורסמה, או הודעה עדכנית אחרת ספציפית במידה מספקת, הישות גרמה לצדדים אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת, וכן ב. כתוצאה מכך, הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה שהיא תמלא אחריות זו.