מונחים

מחיר העסקה (עבור חוזה עם לקוח)

סכום התמורה לו הישות מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.


מחיר כניסה

המחיר ששולם לרכוש נכס או המחיר שהתקבל כדי ליטול התחייבות בעסקת החלפה.

מחיר מכירה העומד בפני עצמו (מחיר מכירה נפרד) (של סחורה או של שירות)

המחיר שבו ישות הייתה מוכרת סחורה או שירות שהובטחו בנפרד ללקוח.

מחירון לוי יצחק

מחירון לוי יצחק הוא מחירון חודשי לכלי תחבורה, שנערך ויוצא לאור בידי שמאי הרכב לוי יצחק. המחירון נחשב למוסמך בענף הביטוח ושמאות הרכב בישראל. המחירון מציג את מחירי מרבית דגמי כלי הרכב הנמכרים בישראל, בטבלאות ממויינות לפי שם יצרן, דגם, שנת ייצור, רמת גימור ועוד. המחירון מספק כלים לשיקלול גורמים נוספים המשפיעים על המחיר כגון מספר הבעלויות הקודמות ("יד"), קילומטראז' ואבזור.

מחירי העברה

מונח המתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים או צדדים בעלי עניין משותף.הכוונה היא, באופן כללי, לפעילות כלכלית המתקיימת בין חברות בבעלות משותפת או חברות הקשורות בדרך אחרת, כאשר המחיר שנקבע בפעילות זו לא נקבע בהכרח באופן שהיה נקבע בין צדדים לא קשורים, או במילים אחרות – מושפע משיקולים שונים שאינם בהכרח, למשל, שיקולי רווח לכל חברה בנפרד. (Transfer Pricing).


מחקר

חקירה מקורית ומתוכננת, המבוצעת תוך ציפייה להשגת ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים.

מטבע ההצגה

המטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים.

מטבע הפעילות

המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות.