מונחים

מטבע חוץ

מטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות.

מימון מחדש

מצב בו חברה פורעת חוב ישן בדרך של נטילת חוב חדש בתנאים אחרים (למשל, הארכת מועד הפירעון). (Refinance).

מכור והחזק

מכירות בהן המסירה נדחית לבקשת הקונה אך הבעלות מועברת לקונה והוא מסכים לחיוב. (Bill and Hold).

מכפיל הון

יחס פיננסי. מחושב כיחס בין שווי השוק של החברה לבין הונה.

מכשיר בר מכר

מכשיר פיננסי אשר מעניק למחזיק את הזכות להחזיר את המכשיר למנפיק תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר או שהמכשיר מוחזר למנפיק באופן אוטומטי בעת התרחשות אירוע עתידי שאינו ודאי או בעת מוות או פרישה של מחזיק המכשיר.


מכשיר מגדר

נגזר מיועד, או (לגבי גידור הסיכון לשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ בלבד) נכס פיננסי לא-נגזר מיועד או התחייבות פיננסית לא-נגזרת מיועדת, ששוויו ההוגן או שתזרימי המזומנים שלו חזויים לקזז שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריט מגודר שיועד.

מכשיר פיננסי

כל חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.

מלאי

הוא נכס: א. המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל; ב. בתהליך ייצור למכירה כזו; או ג. בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים.
פוסטים העוסקים ב-מלאי

ממשלה

מתייחסת לממשלה, מוסדות ממשלתיים וגופים דומים בין אם הם מקומיים, לאומיים או בינלאומיים.