מונחים

מנוף פיננסי

יחס המבהיר את החשיפה של חברה לסיכון הנובע מחוב שנטלה. מחושב כיחס בין סך ההתחייבויות לסך הנכסים.

מניה רגילה

מכשיר הוני הנחות בעת פירוק מכל הסוגים האחרים של מכשירים הוניים.
פוסטים העוסקים ב-מניה רגילה

מניה רגילה פוטנציאלית

מכשיר פיננסי או חוזה אחר שעשוי לזכות את המחזיק בו במניות רגילות.

מניות באוצר

מניות אשר נרכשו בחזרה על ידי החברה לאחר הנפקתן, מכונות מניות "רדומות". בהתאם לחוק החברות, מניות אלו אינן מקנות זכויות בהצבעה או זכויות ברווחים / בהון.

מניות בכורה

מכשיר פיננסי בעל תנאים עדיפים ביחס למניות רגילות. בין אשר יכולות מניות בכורה להיות בעלות קדימות בעת חלוקת דיבידנד, או בעת בפירוק.

מניות הטבה

דיבידנד במניות. בשונה מדיבידנד במזומן, חלוקת מניות הטבה, אינה מובילה ליציאת משאבים כלכליים מהחברה. מבחינת החברה המחלקת מדובר בגידול בכמות המניות ללא שינוי בנכסים או בהתחייבויות שלה ולכן פעולה זו שקולה לפיצול מניות. (stock dividend).

מניות רגילות שהנפקתן מותנית

מניות רגילות הניתנות להנפקה בתמורה מועטה, המשולמת במזומן או באמצעים אחרים, או ללא תמורה כלל, בהתקיימות תנאים שהוגדרו בהסכם להנפקה מותנית של מניות.