מונחים

משתתפים

החברים בתוכנית הטבה לפרישה ואחרים הזכאים להטבות בהתאם לתוכנית.

משתתפים בשוק

קונים או מוכרים בשוק העיקרי (או הכדאי ביותר) של הנכס או של ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינים הבאים: א. הם בלתי תלויים זה בזה, כלומר הם לא צדדים קשורים כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 24 .למרות זאת המחיר בעסקה עם צד קשור עשוי לשמש כנתון למדידת שווי הוגן אם לישות יש ראייה שההתקשרות בעסקה בוצעה בתנאי שוק. ב. הם בעלי ידע, יש להם הבנה סבירה לגבי הנכס או ההתחייבות ולגבי העסקה תוך שימוש בכל המידע הניתן להשגה, כולל מידע שניתן להשיגו באמצעות בדיקות נאותות שהם רגילים ונהוגים. ג הם יכולים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות. ד. הם נכונים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות, כלומר הם בעלי מוטיבציה אך אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאת.

מתווה הגז

מתווה הגז הוא כינוי להחלטה של ממשלת ישראל מאוגוסט 2015, שבה הממשלה הכריזה על כוונותיה לגבי רגולציה במשק הגז הטבעי בישראל. במרץ 2016, פסל בג"ץ את המתווה בגרסתו הראשונה ובמאי 2016 הממשלה העבירה שוב את ההחלטה עם שינויים ב-"סעיף היציבות". מתווה הגז מתייחס להסכם שבין מדינת ישראל לבין דלק אנרגיה ונובל אנרג'י אשר החזיקו ברוב הזכויות בארבעת שדות הגז תמר, לוויתן, תנין וכריש.