מונחים

נגזר

מכשיר פיננסי או חוזה אחר, בעל כל שלושת המאפיינים הבאים: א. שוויו משתנה בתגובה לשינוי בשיעור ריבית מוגדר, במחיר מכשיר פיננסי מוגדר, במחיר סחורת יסוד מוגדר, בשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, במדד מחירים או שיעורים מוגדר, בדירוג אשראי או במדד אשראי מוגדר, או במשתנה מוגדר אחר, בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי, המשתנה אינו ספציפי לצד לחוזה (לעיתים מכונה ה"בסיס"), ב. אינו דורש השקעה ראשונית נטו או דורש השקעה ראשונית נטו הקטנה מההשקעה שהייתה נדרשת עבור סוגים אחרים של חוזים, שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשינויים בגורמי שוק; וכן ג. הוא מסולק במועד עתידי.
פוסטים העוסקים ב-נגזר

נגזר

"מכשיר פיננסי או חוזה אחר, בעל כל שלושת המאפיינים הבאים: א. שוויו משתנה בתגובה לשינוי בשיעור ריבית מוגדר, במחיר מכשיר פיננסי מוגדר, במחיר סחורת יסוד מוגדר, בשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, במדד מחירים או שיעורים מוגדר, בדירוג אשראי או במדד אשראי מוגדר, או במשתנה מוגדר אחר, בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי, המשתנה אינו ספציפי לצד לחוזה (לעיתים מכונה ה""בסיס""), ב. אינו דורש השקעה ראשונית נטו או דורש השקעה ראשונית נטו הקטנה מההשקעה שהייתה נדרשת עבור סוגים אחרים של חוזים, שחזוי כי יגיבו באופן דומה לשינויים בגורמי שוק; וכן ג. הוא מסולק במועד עתידי."

נגזר משובץ

רכיב של מכשיר מעורב (משולב) הכולל גם חוזה מארח לא-נגזר - כשהתוצאה היא שחלק מתזרימי המזומנים של המכשיר המשולב משתנים באופן דומה לתזרימי המזומנים של נגזר נפרד. נגזר משובץ גורם לחלק מתזרימי המזומנים או כולם, שאילולא כן היו נדרשים לפי החוזה, להשתנות בהתאם לשיעור ריבית מוגדר, למחיר של מכשיר פיננסי מוגדר, למחיר סחורת יסוד מוגדר, לשער חליפין של מטבע חוץ מוגדר, למדד מחירים או שיעורים מוגדר, לדירוג אשראי מוגדר או למדד אשראי מוגדר, או למשתנה מוגדר אחר בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי, המשתנה אינו ספציפי לצד לחוזה.


נדל"ן להשקעה

נדל"ן (קרקע או מבנה - או חלק ממבנה - או שניהם) המוחזק (על ידי הבעלים או על ידי חוכר בחכירה מימונית) על מנת להניב הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם, ושלא לצורך: א. שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות; או ב. מכירה במהלך העסקים הרגיל.
פוסטים העוסקים ב-נדל"ן להשקעה

נון גאפ

Non GAAP - Non Generally Accepted Accounting Principles - מדדים/נתונים שאינם חשבונאיים. לדוגמה: EBITDA, FFO,

נטול טעויות

המשמעות של נטול טעויות היא שאין טעויות או השמטות בתיאור של התופעה, והתהליך ששימש להפקת המידע המדווח נבחר ויושם ללא טעויות בתהליך. בהקשר זה, המשמעות של נטול טעויות אינה מדויק לחלוטין מכל בחינה. לדוגמה, לא ניתן לקבוע כי אומדן של מחיר או שווי שאינו ניתן לצפייה הוא מדויק או בלתי מדויק. אולם, מצג של אומדן זה יכול להיות נאמן אם הסכום מתואר באופן ברור ומדויק כמהווה אומדן, המהות והמגבלות של תהליך האמידה מוסברות, ולא נעשו טעויות בבחירה וביישום של תהליך מתאים לפיתוח האומדן.

ניהול רווחים

שימוש בפעולות חשבונאיות ושיקול דעת לצורך הטיית רווחים מתקופה לתקופה בדוחות הכספיים לטובת החברה. (EARNINGS MANAGEMENT).

ניטראלי

תיאור ניטראלי הוא ללא הטיות בבחירה או בהצגה של מידע כספי. תיאור ניטראלי אינו מוטה, משוקלל, מודגש, מופחת בחשיבותו או מתומרן בצורה אחרת בכדי להגדיל את הסבירות שמידע כספי יתקבל באהדה או באי אהדה על ידי המשתמשים. המשמעות של מידע ניטראלי אינה מידע ללא מטרה או ללא השפעה על התנהגות. להיפך, מידע כספי רלוונטי הוא, לפי הגדרה, מסוגל ליצור שינוי בהחלטות של משתמשים.

ניתן לזיהוי

בהתייחס לצירוף עסקים, נכס הוא ניתן לזיהוי אם הוא: א. ניתן להפרדה, כלומר ניתן להפריד אותו או לפצל אותו מהישות ולמכור אותו, להעביר אותו, להעניק רשיון לשימוש בו, להשכיר אותו או להחליפו, בנפרד או יחד עם חוזה קשור, נכס ניתן לזיהוי קשור או התחייבות קשורה, מבלי להתחשב אם הישות מתכוונת לעשות זאת; או ב. נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות, מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.