מונחים

נכס

משאב: א. הנשלט על ידי ישות כתוצאה מאירועי העבר, וכן ב. אשר ממנו, חזויות זרום הטבות כלכליות עתידיות אל הישות.
פוסטים העוסקים ב-נכס

נכס בגין חוזה

זכות הישות לתמורה עבור סחורות או שירותים שהישות העבירה ללקוח כאשר זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן (לדוגמה, בביצועים העתידיים של הישות).


נכס ביטוח

זכויות חוזיות נטו של מבטח לפי חוזה ביטוח.

נכס בלתי מוחשי

נכס לא כספי, ניתן לזיהוי, חסר מהות פיזית.

נכס בסיס

נכס שהוא נשוא חכירה, שהזכות להשתמש בו סופקה על ידי מחכיר לחוכר.

נכס זכות שימוש

נכס אשר מייצג זכות של חוכר להשתמש בנכס בסיס לתקופת החכירה.


נכס פיננסי

כל נכס שהוא: א. מזומן; ב. מכשיר הוני של ישות אחרת; ג. זכות חוזית: i. לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר; או ii. להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים עדיפים לישות; או ד. חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא: i. מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת לקבל מספר משתנה של מכשיריה ההוניים; או ii. מכשיר נגזר, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או של נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות. לצורך כך, מכשיריה ההוניים של הישות אינם כוללים מכשירים פיננסיים בני מכר המסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16א ו-16ב, מכשירים אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק ואשר מסווגים כמכשירים הוניים בהתאם לסעיפים 16ג ו-16ד, או מכשירים שהם חוזים לקבלה עתידית או למסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.
פוסטים העוסקים ב-נכס פיננסי

נכס פיננסי או התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

נכס פיננסי או התחייבות פיננסית המקיימים אחד מהתנאים הבאים: א. מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם: i. נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר; ii. מהווים במועד ההכרה לראשונה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, שמנוהלים יחד ולגביהם קיימת ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה להפקת רווחים בטווח הקצר; או iii. נגזר (פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי). אא. הם תמורה מותנית של רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי 3 חל עליהם. ב. בעת ההכרה לראשונה הוא מיועד על ידי הישות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ישות יכולה להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף 11א, או כאשר תוצאת פעולה זו תהיה מידע רלוונטי יותר, משום ש: i. הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה (לעיתים מצב זה מכונה "חוסר הקבלה חשבונאית") שהיה נוצר אילולא כן ממדידת נכסים או התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי בסיסים שונים; או ii. קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהלת וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניהול סיכונים או השקעה, ומידע לגבי הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו הבסיס לאנשי מפתח ניהוליים של הישות (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 24), לדוגמה דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.