מונחים

נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי

"נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה מזיקה על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו של נכס פיננסי זה. ראיה שנכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כוללת נתונים ניתנים לצפייה לגבי האירועים הבאים: א. קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה; ב. הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים; ג. המלווה (המלווים) של הלווה, מסיבות כלכליות או חוזיות המתייחסות לקושי פיננסי של הלווה, העניק (העניקו) ללווה ויתור (ויתורים) שהמלווה (המלווים) לא היה שוקל (שוקלים) אילולא כן; ד. הסבירות שהלווה ייכנס לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר הופכת לצפויה; ה. היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי זה עקב קשיים פיננסיים; או ו. הרכישה או היצירה של נכס פיננסי בניכיון עמוק אשר משקף הפסדי אשראי שהתהוו. ייתכן, שאין זה אפשרי לזהות אירוע יחיד ומבודד - במקום זאת, ההשפעה המשולבת של מספר אירועים עשויה הייתה לגרום לכך שנכסים פיננסיים הפכו פגומים עקב סיכון אשראי."

נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי, שנרכש או שנוצר

נכס פיננסי שנרכש או שנוצר (נכסים פיננסיים שנרכשו או שנוצרו) שהוא פגום עקב סיכון אשראי במועד ההכרה לראשונה.

נכס תלוי

נכס אפשרי הנובע מאירועי העבר, שקיומו יתברר רק אם יתרחשו, או לא יתרחשו, אירוע, או אירועים עתידיים, בלתי וודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות.

נכסי ביטוח משנה

זכויות חוזיות נטו של חברה מוסרת לפי חוזה ביטוח משנה.

נכסי חיפוש והערכה

יציאות בגין חיפוש והערכה שהוכרו כנכסים בהתאם למדיניות החשבונאית של הישות.

נכסי מטה החברה

נכסים, פרט למוניטין, אשר תורמים לתזרימי המזומנים העתידיים הן של היחידה המניבה-מזומנים הנבחנת והן של יחידות מניבות-מזומנים אחרות.

נכסי מסים נדחים

סכומי מסים על ההכנסה בני השבה בתקופות עתידיות בגין: א. הפרשים זמניים הניתנים לניכוי; ב. ההעברה קדימה של הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו; וכן ג. ההעברה קדימה של זיכויי מס שטרם נוצלו.


נכסים בגין חוזה

אותן זכויות שתקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות קובע שהן מטופלות בהתאם לתקן זה לצורכי הכרה ומדידה של הפסדים ורווחים מירידת ערך.

נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך

הם נכסים (למעט מכשירים פיננסיים שאינם ניתנים להעברה שהונפקו על ידי הישות המדווחת) אשר: א. מוחזקים על ידי ישות (קרן) שנפרדת מבחינה משפטית מהישות המדווחת וקיימת רק בכדי לשלם או לממן הטבות עובד; וכן ב. זמינים לשימוש רק בכדי לשלם או לממן הטבות עובד, אינם זמינים לנושים של הישות המדווחת (אף במקרה של פשיטת רגל), ולא ניתן להחזירם לישות המדווחת, אלא אם: i. הנכסים הנותרים של הקרן מספיקים על מנת לעמוד בכל המחויבויות המתייחסות להטבות עובד של התוכנית או של הישות המדווחת; או ii. הנכסים מוחזרים לישות המדווחת על מנת לשפותה בגין הטבות עובד שכבר שולמו.