מונחים

נכסים נטו הזמינים להטבות

הנכסים של התוכנית בניכוי התחייבויות, למעט ערך נוכחי אקטוארי של הטבות פרישה מובטחות.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

נכסים פיננסיים לא-נגזרים המיועדים כזמינים למכירה או שאינם מסווגים כ: א. הלוואות וחייבים, ב. השקעות המוחזקות לפדיון, או ג. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

נכסים שוטפים

ישות תסווג נכס כנכס שוטף כאשר: א. היא מצפה לממש את הנכס, או מתכוונת למכור או לצרוך אותו, במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה. ב. היא מחזיקה את הנכס בעיקר לצורך מסחר. ג. היא מצפה לממש את הנכס בתוך 12 חודש לאחר תקופת הדיווח, או ד.הנכס הוא מזומן או שווה מזומן, אלא אם הנכס מוגבל כך שלא ניתן להחליף אותו או להשתמש בו כדי לסלק התחייבות במשך 12 חודש לפחות לאחר תקופת הדיווח.

נרכש

העסק או העסקים שהרוכש משיג עליהם שליטה בצירוף עסקים.

נתוני רמה 1

מחירים מצוטטים (שלא תואמו) בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלישות יש גישה אליהם במועד המדידה

נתוני רמה 2

נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה 1, שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.

נתוני רמה 3

נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.

נתונים המאומתים על ידי נתוני שוק

נתונים שנגזרים בעיקר מנתוני שוק שניתנים לצפייה או שמאומתים על ידי נתוני שוק ניתנים לצפייה באמצעות מתאם או באמצעים אחרים.

נתונים שאינם ניתנים לצפייה

נתונים שלגביהם נתוני שוק אינם ניתנים להשגה והם מפותחים תוך שימוש במידע הטוב ביותר הניתן להשגה לגבי ההנחות שמשתתפים בשוק היו משתמשים בהם בעת המחרת הנכס או ההתחייבות.

נתונים שניתנים לצפייה

נתונים המפותחים תוך שימוש בנתוני שוק, כמו מידע שזמין לציבור לגבי אירועים או עסקאות בפועל, המשקפים את ההנחות שמשתתפים בשוק היו משתמשים בהן בעת המחרת הנכס או ההתחייבות.