מונחים

סיכון פיננסי

הסיכון של שינוי עתידי באחד או יותר מהמשתנים המוגדרים הבאים: שיעור ריבית, מחיר מכשיר פיננסי, מחיר סחורת יסוד, שער חליפין של מטבע חוץ, מדד מחירים או שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או משתנה אחר, בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי משתנה זה אינו ייחודי לצד לחוזה.

סיכון פיננסי

הסיכון של שינוי עתידי אפשרי באחד או יותר מהמשתנים המוגדרים הבאים: שיעור ריבית, מחיר מכשיר פיננסי, מחיר סחורת יסוד, שער חליפין של מטבע חוץ, מדד מחירים או שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או משתנה אחר, בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי, משתנה זה אינו ייחודי לצד לחוזה.

סיכון שוק

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגים של סיכונים: סיכון מטבע, סיכון שיעור ריבית וסיכון מחיר אחר.

סיכון שיעור ריבית

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

סילוק

עסקה שמבטלת את כל המחויבויות המשפטיות או המשתמעות הנוספות עבור חלק מההטבות המסופקות בהתאם לתוכנית להטבה מוגדרת או עבור כל ההטבות, מלבד תשלום של הטבות לעובדים או לטובתם המפורט בתנאי התוכנית והנכלל בהנחות האקטואריות.

סך הכל רווח כולל

השינוי בהון במהלך תקופה שנגרם כתוצאה מעסקאות ומאירועים אחרים, למעט אותם שינויים שנגרמו כתוצאה מעסקאות עם בעלים מכוח מעמדם כבעלים.


סכום בר-השבה של נכס או יחידה מניבה-מזומנים

הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו.

סכום בר-פחת

עלות הנכס, או סכום אחר המופיע בדוחות הכספיים במקום העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.