מונחים

עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, יחידים המספקים שירותים אישיים לישות ומתקיים לגביהם אחד מהבאים: א. היחידים נחשבים כעובדי הישות למטרות משפטיות או לצורכי מס, ב. היחידים עובדים בעבור הישות בהכוונתה באותו אופן כמו יחידים הנחשבים עובדים למטרות משפטיות או לצורכי מס, או ג. השירותים הניתנים הינם דומים לאלה הניתנים על ידי עובדים. לדוגמה, המונח לעיל כולל את כל סגל עובדי ההנהלה, דהיינו, אותם אנשים שלהם סמכות ואחריות לתכנון, להכוונה ולשליטה בפעילויות הישות, כולל דירקטורים שאינם נושאי משרה ביצועית.

עיתוי נכון

עיתוי נכון משמעותו שהמידע זמין למקבלי החלטות בעיתוי שביכולתו להשפיע על החלטותיהם. באופן רגיל, ככל שהמידע ישן יותר כך הוא שימושי פחות. אולם, חלק מהמידע עשוי להמשיך להיות בעיתוי נכון זמן רב לאחר סוף תקופת הדיווח מכיוון, לדוגמה, שמשתמשים מסוימים צריכים לזהות ולהעריך מגמות.

עלויות אשראי

ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות בקשר לקבלת כספים באשראי.

עלויות הובלה

בהתייחס למדידת שווי הוגן, העלויות שהיו מתהוות להובלת נכס מהמיקום הנוכחי שלו לשוק העיקרי (או לשוק הכדאי ביותר) שלו.

עלויות ישירות ראשוניות

בהתייחס לחכירות, הן עלויות תוספתיות שניתנות לייחוס במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה ולהסדרתה, למעט עלויות כאלה שנתהוו למחכירים שהם יצרנים או סוחרים.

עלויות ישירות ראשוניות

עלויות תוספתיות להשגת חכירה שלא היו מתהוות אם החכירה לא הייתה מושגת, למעט עלויות כאלה שהתהוו למחכיר, שהוא יצרן או סוחר, בהקשר לחכירה מימונית.

עלויות למכירה

בהתייחס לנכסים ביולוגיים, העלויות התוספתיות שניתנות לייחוס במישרין למימוש של נכס, למעט עלויות מימון ומסים על הכנסה.

עלויות מימוש

עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין למימוש של נכס או של יחידה מניבה- מזומנים, למעט עלויות מימון והוצאת מסים על הכנסה.

עלויות עסקה

בהתייחס למדידת שווי הוגן, העלויות למכירה של נכס או להעברה של התחייבות בשוק העיקרי (או בשוק הכדאי ביותר) עבור הנכס או ההתחייבות שניתנים לייחוס במישרין למימוש של הנכס או להעברה של ההתחייבות ומקיימות את שני הקריטריונים הבאים: א. הן תוצאה ישירה של העסקה והן חיוניות לעסקה. ב. הן לא היו מתהוות על ידי הישות אם ההחלטה למכור את הנכס או להעביר את ההתחייבות לא היתה מתקבלת. ובהתייחס למכשירים פיננסיים, הן עלויות תוספתיות שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להנפקה או למימוש של נכס פיננסי או של תחייבות פיננסית. עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה רוכשת, מנפיקה או ממשת את המכשיר הפיננסי.

עלויות עסקה

עלויות תוספתיות שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להנפקה או למימוש של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסית. עלות תוספתית היא עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא הייתה רוכשת, מנפיקה או מממשת את המכשיר הפיננסי.