מונחים

עלות

בהתייחס לרכוש קבוע, סכום המזומנים או שווי המזומנים ששולם או השווי ההוגן של תמורה אחרת שניתנה על מנת לרכוש נכס בעת רכישתו או הקמתו או, כאשר מתאים, הסכום שיוחס לנכס זה כאשר הוכר לראשונה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים, לדוגמה תקן דיווח כספי בינלאומי 2.
פוסטים העוסקים ב-עלות

עלות מופחתת של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

הסכום שבו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, וכן, עבור נכסים פיננסיים, מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי.

עלות נחשבת

סכום המשמש כתחליף לעלות או לעלות מופחתת במועד נתון. פחת או הפחתה לאחר מכן הם בהנחה כי הישות הכירה לראשונה בנכס או בהתחייבות במועד הנתון וכי עלותם הייתה שווה לעלות הנחשבת. (Deemed Cost).

עלות שירות

כוללת: א. עלות שירות שוטף, שהיא הגידול בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת הנובע משירות עובדים בתקופה השוטפת. ב. עלות שירות עבר, שהיא השינוי בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת לגבי שירות עובדים בתקופות קודמות, כתוצאה מתיקון תוכנית (מתן לראשונה או ביטול של תוכנית להטבה מוגדרת או שינויים לתוכנית להטבה מוגדרת) או מצמצום תוכנית (הפחתה משמעותית על ידי הישות במספר העובדים המשתתפים בתוכנית); וכן ג. רווח או הפסד כלשהו כתוצאה מסילוק.

עסק

מערכת משולבת של פעילויות ונכסים שניתן להפעילה ולנהל אותה במטרה לספק תשואה בצורת דיבידנדים, עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר למשקיעים או לבעלים אחרים, לחברים או למשתתפים.

עסק חי

דוחות כספיים מוכנים, באופן רגיל, בהנחה שהישות היא "עסק חי" ושהישות תמשיך בפעילות בעתיד הנראה לעין. לפיכך, ההנחה היא שלישות אין כוונה ואין צורך לחסל או לצמצם באופן משמעותי את פעילותה. אם כוונה כזו או צורך כזה קיימים, ייתכן שיש להכין את הדוחות הכספיים על בסיס אחר, ובמקרה כזה, יש לתת גילוי לבסיס שנבחר.

עסקאות בין חברתיות

עסקאות בין הישויות בתוך הקבוצה.

עסקאות מכירה וחכירה בחזרה

כוללת את המכירה של נכס ואת החכירה בחזרה של אותו נכס. תשלומי החכירה ומחיר המכירה, בדרך כלל, תלויים זה בזה משום שמנהלים משא ומתן לגביהם כחבילה. הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה וחכירה בחזרה תלוי בסוג החכירה המעורבת.


עסקה חזויה

עסקה עתידית בלתי מחייבת, אולם חזויה להתרחש.