מונחים

עסקה משותפת

הסדר משותף, שבו לצדדים אשר להם שליטה משותפת על ההסדר, יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר.

עסקה עם בעל שליטה

בהתאם לחוק החברות, עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה ענין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, אם הוא גם נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה - באשר להעסקתו בחברה; עסקאות אלו טעונות אישורם של אלה בסדר הבא: 1. ועדת הביקורת; 2. הדירקטוריון; 3. האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א. לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

עסקה רגילה

עסקה שמניחה חשיפה לשוק לתקופה שלפני מועד המדידה כדי לאפשר פעילויות שיווקיות שהן רגילות ונהוגות לעסקאות בהם מעורבים נכסים או התחייבויות כאלה; זו אינה עסקה כפויה (לדוגמה פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ).

עסקת החלף (SWAP)

עסקה להחלפת נכס פיננסי א' (מטבע מדד, סוג ריבית) תמורת נכס ב', במקביל להתחייבות ביצוע עסקה עתידית הפוכה, שבה יימכר נכס פיננסי ב' תמורת נכס פיננסי א', לפי מחיר ותאריך קבועים מראש. העסקאות נועדו לצורך גידור סיכונים הנובעים משינויים במחירי הנכסים.

עסקת צד קשור

העברה של משאבים, שירותים או מחויבויות בין הישות המדווחת וצד קשור, ללא קשר אם בוצע חיוב עבור כך.

עסקת תשלום מבוסס מניות

עסקה שלפיה הישות: א. מקבלת סחורות או שירותים מהספק של אותם סחורות או שירותים (כולל עובד) בהסדר תשלום מבוסס מניות, או ב. נוטל על עצמו מחויבות לסלק עסקה עם ספק בהסדר תשלום מבוסס מניות כאשר ישות אחרת בקבוצה מקבלת סחורות או שירותים אלה.

עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן

עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הישות רוכשת סחורות או שירותים על ידי נטילת התחייבות להעביר מזומן או נכסים אחרים לספק של אותם סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על המחיר (או השווי) של מכשירים הוניים (כולל מניות או אופציות למניות) של הישות או של ישות אחרת בקבוצה.

עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים

עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הישות: א. מקבלת סחורות או שירותים כתמורה למכשירים הוניים שלה עצמה (כולל מניות או אופציות למניות), או ב. מקבלת סחורות או שירותים אך אין לה מחויבות לסלק את העסקה עם הספק.

עקביות

עקביות מתייחסת לשימוש באותן שיטות לאותם פריטים, תקופה אחר תקופה באותה ישות מדווחת או בתקופה אחת בישויות שונות. יכולת השוואה היא המטרה, עקביות מסייעת להשיג את מטרה זו.

ערבות לערך שייר

ערבות הניתנת למחכיר על ידי צד שאינו קשור למחכיר לכך שהערך (או שחלק מהערך) של נכס בסיס בתום חכירה יהיה לפחות סכום שהוגדר.