מונחים

פוליסת ביטוח כשירה

פוליסת ביטוח שהונפקה על ידי מבטח שאינו צד קשור של הישות המדווחת, אם התקבולים מהפוליסה: א. ניתנים לשימוש רק בכדי לשלם או לממן הטבות עובד בהתאם לתוכנית להטבה מוגדרת; וכן ב. אינם זמינים לנושים של הישות המדווחת (אף במקרה של פשיטת רגל) ולא ניתן לשלם אותם לישות המדווחת, אלא אם מתקיים אחד מהשניים: i. התקבולים מייצגים נכסים עודפים שאינם נדרשים על מנת שהפוליסה תעמוד בכל המחויבויות המתייחסות להטבות עובד; או ii. התקבולים מוחזרים לישות המדווחת על מנת לשפותה בגין הטבות עובד שכבר שולמו.

פחת

הקצאה שיטתית של הסכום בר-הפחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים.
פוסטים העוסקים ב-פחת

פיתוח

היישום של ממצאי מחקר או ידע אחר לתוכנית או לעיצוב לצורך ייצור של חומרים, מתקנים, מוצרים, תהליכים, מערכות או שירותים, חדשים או שנעשה בהם שיפור ניכר, טרם התחלת ייצור או שימוש מסחריים.
פוסטים העוסקים ב-פיתוח

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה. להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד (ולא בידי העובד). בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו, ובכך להפוך בעצם לגורם המבטח.

פעילויות השקעה

הן הרכישה והמימוש של נכסים לזמן ארוך והשקעות אחרות שאינן כלולות בשווי מזומנים.

פעילויות מימון

הן פעילויות שתוצאתן היא שינויים בהיקף ובהרכב ההון המושקע בישות והאשראי שנטלה.

פעילויות רלוונטיות

בהתייחס לשליטה, פעילויות רלוונטיות הן פעילויות של הישות המושקעת אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואות של הישות המושקעת.

פעילויות שוטפות

הפעילויות העיקריות לייצור-הכנסות של הישות ופעילויות אחרות אשר אינן פעילויות השקעה או פעילויות מימון.


פעילות חקלאית

הניהול על ידי ישות של השינוי הביולוגי והאסיף של נכסים ביולוגיים למכירה או להמרה לתוצרת חקלאית, או לנכסים ביולוגיים נוספים.