מונחים

פעילות משותפת

הסדר משותף, שבו לצדדים אשר להם שליטה משותפת על ההסדר יש זכויות לנכסים, ומחויבויות להתחייבויות, המיוחסות להסדר.

פעילות שהופסקה

רכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוחזק למכירה וכן: א. מייצג תחום פעילות עסקית, או אזור גאוגרפי של פעילויות, שהוא עיקרי ונפרד, ב. מהווה חלק מתוכנית יחידה ומתואמת למימוש של תחום פעילות עסקית, או אזור גאוגרפי של פעילויות, שהוא עיקרי ונפרד, או ג. הוא חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת מכירה מחדש.

פער הציפיות

מונח המבטא את הפער הקיים בין ציפיות משתמשי הדוחות הכספיים, המסתמכים על דיווחיו של רואה החשבון, באשר לתפקידיו של רואה החשבון, לבין תפקידיו של רואה החשבון כפי שנקבעו בתקני הביקורת בחוק ובפסיקה. בעוד שהציפיות מרואה החשבון הן שיערוך ויאשר את הדוחות הכספיים, יצהיר שהם נכונים לחלוטין, שאין טעויות, יתריע מפני כשלונות עסקיים ועוד, תפקידו בפועל של רואה החשבון לתת חוות דעת לפי תקני ביקורת ונהלי ביקורת מקובלים לפיה הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את כללי החשבונאות המקובלים.

פקטורינג

פעילות הפקטורינג (ניכיון לקוחות) מהווה כלי מימוני. במסגרת הפקטורינג המסורתי, הספק מוכר בניכיון לבנק, או לגוף פיננסי אחר, חובות מסחריים של לקוחותיו בגין מוצרים או שירותים שסופקו, כחלופה לגיוס הלוואה מהבנק. היתרון הגדול של הפקטורינג מבחינת הספקים הוא בעיקר דיווחי — מדובר בגיוס מימון ללא הגדלת מצבת ההתחייבויות של החברה, פעולה שמכונה בעגה העסקית מימון חוץ־מאזני. מבחינה חשבונאית, ככל שלא קיימת לגוף הפיננסי הקונה בפקטורינג המסורתי זכות חזרה (Recourse) לספק בגין כשל אשראי של החייב (הלקוח), למעט במקרה של סכסוך מסחרי, מתבצעת גריעה של הנכס הפיננסי (חוב הלקוח) ממאזן הספק.

פקטורינג שקט

פעילות הפקטורינג השקט מהווה כלי מימוני חלופי לספק ע"י מכירה בניכיון לבנק, או לגוף פיננסי אחר, חובות מסחריים של לקוחותיו ללא יידוע הלקוחות. היתרון הגדול של הפקטורינג מבחינת הספקים הוא בעיקר דיווחי — מדובר בגיוס מימון ללא הגדלת מצבת ההתחייבויות של החברה, פעולה שמכונה בעגה העסקית מימון חוץ־מאזני. מבחינה חשבונאית, ככל שלא קיימת לגוף הפיננסי הקונה בפקטורינג המסורתי זכות חזרה (Recourse) לספק בגין כשל אשראי של החייב (הלקוח), למעט במקרה של סכסוך מסחרי, מתבצעת גריעה של הנכס הפיננסי (חוב הלקוח) ממאזן הספק.

פרוייקט בנה-הפעל-העבר (BOT)

פרוייקט בו בונה גוף פרטי תשתית (או מקבל אליה גישה) על פי זיכיון מהמדינה, מתפעל אותה לפרק זמן קבוע מראש ומעביר אותה למדינה בסופו.

פרופורמה

נתוני פרופורמה הינם נתונים, כספיים בעיקרם, אשר הוכנו על בסיס מספר הנחות אודות עסקאות או אירועים שהתרחשו או הצפויים להתרחש. מטרתם של נתוני הפרופורמה הינה לספק למשקיעים מידע על ההשפעה הנמשכת של אירוע או עסקה מסוימים, בכך שהם ממחישים כיצד הייתה משפיעה העסקה על הנתונים ההסטורים אם הייתה מתבצעת קודם לכן. בשונה מנתונים כספיים היסטוריים המופיעים בדוחות כספיים והעשויים לכלול גם הם הערכות ואומדנים, נתוני פרופורמה הינם בראש ובראשונה נתונים המתייחסים למצב דברים נתון, אך לתקופות הקודמות לקרותו. הנתונים הם תולדה של שילוב מידע תוך שימוש בהנחות תיאורטיות המציג מצב דברים אשר לא התרחש בפועל בצורה בה הוא מוצג והשונה מהנתונים ההיסטוריים בפועל.
פוסטים העוסקים ב-פרופורמה

פריט מגודר

נכס, התחייבות, התקשרות איתנה, עסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה או השקעה נטו בפעילות חוץ, אשר: א. חושף את הישות לסיכון של שינויים בשווי הוגן או בתזרימי מזומנים עתידיים וכן ב. מיועד כמגודר.

פריטי בסיס

פריטים הקובעים אחדים מהסכומים שישולמו לבעל הפוליסה. פריטי בסיס יכולים להיות מורכבים מפריטים כלשהם; לדוגמה, תיק נכסים מתייחס, הנכסים נטו של הישות או קבוצת משנה מוגדרת של הנכסים נטו של הישות.