מונחים

צד להסדר משותף

ישות שמשתתפת בהסדר משותף, ללא קשר אם לישות יש שליטה משותפת על ההסדר.

צד קשור

אדם או ישות אשר קשורים לישות שמכינה את דוחותיה הכספיים (הישות המדווחת).

צירוף עסקים

עסקה, או אירוע אחר, שבהם רוכש משיג שליטה על עסק אחד, או על מספר עסקים.
פוסטים העוסקים ב-צירוף עסקים

צירוף עסקים תחת אותה שליטה

צירוף עסקים בו כל הישויות או העסקים המשתלבים נשלטים, בסופו של דבר, על ידי אותו צד או אותם צדדים, לפני צירוף העסקים ולאחריו, ושליטה זו אינה ארעית.

צמח מניב

צמח חי אשר: א. משמש בייצור או הספקה של תוצרת חקלאית. ב. חזוי שהוא יניב תוצרת במשך יותר מתקופה אחת. וכן ג. יש סבירות קלושה שהוא יימכר כתוצרת חקלאית, למעט מכירות אקראיות של גרוטאות.

צנצנת עוגיות

מונח המתאר ניהול רווחים שבו נעשה שימוש משמעותי ברווחים שנוצרו בעבר כדי "לכסות" על הפסדים שנוצרו בהמשך. (COOKIE JAR RESERVES).
פוסטים העוסקים ב-צנצנת עוגיות


צפוי ברמה גבוהה

סבירות גבוהה יותר באופן משמעותי מצפוי. (highly probable).