מונחים

קבוצה

חברה אם וכל החברות הבנות שלה.

קבוצה של חוזי ביטוח

"מערכת של חוזי ביטוח הנובעת מפיצול תיק של חוזי ביטוח, לכל הפחות, לחוזים שנחתמו בתוך תקופה שאינה עולה על שנה אחת, ואשר בעת הכרה לראשונה: א. הם מכבידים, אם ישנם כאלה; ב. לא קיימת אפשרות משמעותית שיהפכו למכבידים לאחר מכן, אם ישנם כאלה; או ג. אינם נכללים ב- א. או ב., אם ישנם כאלה."

קבוצה של נכסים ביולוגיים

מקבץ של בעלי חיים דומים או של צמחים דומים.

קבוצת מימוש

קבוצה של נכסים שמיועדת למימוש, באמצעות מכירה או בדרך אחרת, יחד כקבוצה בעסקה אחת, והתחייבויות שקשורות במישרין לאותם נכסים שיועברו בעסקה. הקבוצה כוללת מוניטין שנרכש בצירוף עסקים אם הקבוצה היא יחידה מניבה-מזומנים שהוקצה אליה מוניטין, או אם היא פעילות בתוך יחידה מניבה-מזומנים כזאת.


קבלן מבצע

מספק שירותי בנייה ארוכי טווח, בהתאם למפרט שקיבל.

קרן הון מהפרשי שער

הסכום המצטבר של הפרשי השער אשר הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו כרכיב נפרד בהון, הן בגין תרגום למטבע הצגה והן מתרגום של פעילות חוץ.