מונחים

ריבית נטו על התחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת

השינוי במהלך התקופה, בהתחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת, הנובע מחלוף הזמן.

רכוש קבוע

הוא פריט מוחשי אשר: א. מוחזק לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, להשכרה לאחרים, או לצרכים מינהליים. וכן ב. חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.
פוסטים העוסקים ב-רכוש קבוע

רכיב פיקדון

רכיב חוזי שאינו מטופל כנגזר לפי תקן חשבונאות בינלאומי 39 והיה בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי 39 אילו הוא היה מכשיר נפרד.

רכישה או מכירה בדרך רגילה

היא רכישה או מכירה של נכס פיננסי בהתאם לחוזה, שתנאיו דורשים מסירת הנכס תוך פרק הזמן, שבדרך כלל נקבע על ידי הוראה או מוסכמה בשוק הרלוונטי.

רכישה במהופך

בהתייחס לצירוף עסקים, רכישה במהופך מתרחשת כאשר הישות שמנפיקה ניירות ערך (הרוכש המשפטי) מזוהה כנרכש לצרכים חשבונאיים. הישות, אשר הזכויות ההוניות שלה נרכשות (נרכש משפטית), חייבת להיות הרוכש לצרכים חשבונאיים כדי שהעסקה תיחשב רכישה במהופך. לדוגמה, לעיתים רכישות במהופך מתרחשות כאשר ישות פרטית פעילה רוצה להפוך לישות ציבורית, אבל לא רוצה לרשום את מניותיה. כדי להשיג זאת, הישות הפרטית תארגן שישות ציבורית תרכוש את זכויותיה ההוניות בתמורה לזכויות ההוניות של הישות הציבורית. בדוגמה זו, הישות הציבורית היא הרוכש משפטית משום שהיא הנפיקה את הזכויות ההוניות שלה, והישות הפרטית היא הנרכש משפטית, משום שהזכויות ההוניות שלה נרכשו. אולם, התוצאה של יישום ההנחיות בעניין היא זיהוי: א. הישות הציבורית כנרכש לצרכים חשבונאיים (הנרכש חשבונאית), וכן ב. הישות הפרטית כרוכש לצרכים חשבונאיים (הרוכש חשבונאית). הנרכש חשבונאית חייב לקיים את ההגדרה של עסק כדי שהעסקה תטופל כרכישה במהופך, וחלים כל עקרונות ההכרה והמדידה בתקן זה, כולל הדרישה להכיר במוניטין.
פוסטים העוסקים ב-רכישה במהופך

רכישה חוזרת

רכישה חוזרת של מניות על ידי החברה לאחר הנפקתן, מכונות מניות "רדומות". בהתאם לחוק החברות, מניות אלו אינן מקנות זכויות בהצבעה או זכויות ברווחים / בהון.

רלוונטיות

מאפיין יסודי של המידע הכספי. מידע כספי רלוונטי מסוגל לשנות את ההחלטות שיתקבלו על ידי משתמשים. מידע מסוגל לשנות החלטה גם אם משתמשים מסוימים בוחרים שלא לנצל זאת או שהם כבר מודעים למידע זה מגורמים אחרים. מידע כספי מסוגל לשנות החלטות אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור או את שניהם.

רמי לוי

רשת מרכולים "רמי לוי שיווק השקמה" בשליטת איש העסקים רמי לוי


רשות ניירות ערך

רשות סטטוטורית שתפקידה יהיה שמירת עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים שלהלן: 1. מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור; 2. בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן: דוחות שוטפים מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים; דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה; דוחות על הקצאות פרטיות בחברה; מפרטים של הצעות רכש; דוחות שוטפים של קרנות נאמנות. 3. הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו; 4. רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם; 5. פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון; 6. פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה; 7. רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח עליהן; 8. רישוי של חברות דירוג ופיקוח עליהן; 9. עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ וחוקים נוספים, הקשורים להפרת חוקים אלה; 10. ניהול הליכי אכיפה מנהליים – לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הייעוץ – ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בהוראת יו"ר הרשות; 11. הרשות משתתפת, עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
פוסטים העוסקים ב-רשות ניירות ערך