מונחים

רווחים והפסדים אקטואריים

שינויים בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת שנובעים מ: א. תיאומים בהתאם לניסיון (השפעות ההבדלים בין ההנחות האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל); וכן ב. ההשפעות של שינויים בהנחות אקטואריות.

רוכש

הישות שמשיגה שליטה על הנרכש.

ריבית נטו על התחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת

השינוי במהלך התקופה, בהתחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת, הנובע מחלוף הזמן.

רכוש קבוע

הוא פריט מוחשי אשר: א. מוחזק לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, להשכרה לאחרים, או לצרכים מינהליים. וכן ב. חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.
פוסטים העוסקים ב-רכוש קבוע

רכיב השקעה

הסכומים שחוזה ביטוח דורש שהישות תחזיר לבעל הפוליסה גם אם אירוע מבוטח אינו מתרחש.

רכיב פיקדון

רכיב חוזי שאינו מטופל כנגזר לפי תקן חשבונאות בינלאומי 39 והיה בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי 39 אילו הוא היה מכשיר נפרד.

רכישה או מכירה בדרך רגילה

רכישה או מכירה של נכס פיננסי בהתאם לחוזה, שתנאיו דורשים מסירת הנכס תוך פרק הזמן, שבדרך כלל נקבע בתקנה או במוסכמה בשוק הרלוונטי.

רכישה במהופך

בהתייחס לצירוף עסקים, רכישה במהופך מתרחשת כאשר הישות שמנפיקה ניירות ערך (הרוכש המשפטי) מזוהה כנרכש לצרכים חשבונאיים. הישות, אשר הזכויות ההוניות שלה נרכשות (נרכש משפטית), חייבת להיות הרוכש לצרכים חשבונאיים כדי שהעסקה תיחשב רכישה במהופך. לדוגמה, לעיתים רכישות במהופך מתרחשות כאשר ישות פרטית פעילה רוצה להפוך לישות ציבורית, אבל לא רוצה לרשום את מניותיה. כדי להשיג זאת, הישות הפרטית תארגן שישות ציבורית תרכוש את זכויותיה ההוניות בתמורה לזכויות ההוניות של הישות הציבורית. בדוגמה זו, הישות הציבורית היא הרוכש משפטית משום שהיא הנפיקה את הזכויות ההוניות שלה, והישות הפרטית היא הנרכש משפטית, משום שהזכויות ההוניות שלה נרכשו. אולם, התוצאה של יישום ההנחיות בעניין היא זיהוי: א. הישות הציבורית כנרכש לצרכים חשבונאיים (הנרכש חשבונאית), וכן ב. הישות הפרטית כרוכש לצרכים חשבונאיים (הרוכש חשבונאית). הנרכש חשבונאית חייב לקיים את ההגדרה של עסק כדי שהעסקה תטופל כרכישה במהופך, וחלים כל עקרונות ההכרה והמדידה בתקן זה, כולל הדרישה להכיר במוניטין.

רכישה חוזרת

רכישה חוזרת של מניות על ידי החברה לאחר הנפקתן, מכונות מניות "רדומות". בהתאם לחוק החברות, מניות אלו אינן מקנות זכויות בהצבעה או זכויות ברווחים / בהון.

רלוונטיות

מאפיין יסודי של המידע הכספי. מידע כספי רלוונטי מסוגל לשנות את ההחלטות שיתקבלו על ידי משתמשים. מידע מסוגל לשנות החלטה גם אם משתמשים מסוימים בוחרים שלא לנצל זאת או שהם כבר מודעים למידע זה מגורמים אחרים. מידע כספי מסוגל לשנות החלטות אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור או את שניהם.