מונחים

רלוונטיות

מאפיין יסודי של המידע הכספי. מידע כספי רלוונטי מסוגל לשנות את ההחלטות שיתקבלו על ידי משתמשים. מידע מסוגל לשנות החלטה גם אם משתמשים מסוימים בוחרים שלא לנצל זאת או שהם כבר מודעים למידע זה מגורמים אחרים. מידע כספי מסוגל לשנות החלטות אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור או את שניהם.
פוסטים העוסקים ב-רלוונטיות

רמי לוי

רשת מרכולים "רמי לוי שיווק השקמה" בשליטת איש העסקים רמי לוי

רמת נזילות

נזילות משקפת את יכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בזמן הקצר, במהלך העסקים הרגיל שלה.


רשות ניירות ערך

רשות סטטוטורית שתפקידה יהיה שמירת עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים שלהלן: 1. מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור; 2. בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן: דוחות שוטפים מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים; דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה; דוחות על הקצאות פרטיות בחברה; מפרטים של הצעות רכש; דוחות שוטפים של קרנות נאמנות. 3. הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו; 4. רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם; 5. פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון; 6. פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה; 7. רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח עליהן; 8. רישוי של חברות דירוג ופיקוח עליהן; 9. עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ וחוקים נוספים, הקשורים להפרת חוקים אלה; 10. ניהול הליכי אכיפה מנהליים – לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הייעוץ – ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בהוראת יו"ר הרשות; 11. הרשות משתתפת, עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
פוסטים העוסקים ב-רשות ניירות ערך