מונחיםשווי מימוש נטו

הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

שווי ספציפי לישות

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות צופה שינבעו מהשימוש המתמשך בנכס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלו, או צופה שיתהוו בעת סילוק התחייבות.

שווי ספציפי לישות

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות צופה שינבעו מהשימוש המתמשך בנכס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלו, או צופה שיתהוו בעת סילוק התחייבות.

שווי שימוש

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבה- מזומנים.


שוק כדאי

השוק שממקסם את הסכום שהיה מתקבל ממכירה של נכס או ממזער את הסכום שהיה משולם להעברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות עסקה ועלויות הובלה.


שוק עמוק

בהתייחס להטבות עובד, שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קומצרניות באיכות גבוהה.